งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1) โดย นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1) โดย นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1) โดย นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2552 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ในระยะที่ผ่านมา

2 ลดการป่วยและเสียชีวิต / ควบคุมโรคได้ รวดเร็ว มีระบบความร่วมมือจากการเรียนรู้ สถานการณ์ในประเทศ มีการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ ของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดจากการกลาย พันธุ์จากไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ประสบการณ์ควบคุมโรคไข้หวัดนก ความแตกต่างไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช๑ เอ็น๑) อาการ/การเสียชีวิตรุนแรงสูง / สูงรุนแรงน้อย / ต่ำ ลักษณะการแพร่ระบาดชนบท เข้าสู่เขตเมืองเขตเมือง เข้าสู่ชนบท และ แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เป็นวงกว้าง ผู้ติดเชื้ออยู่ภายในประเทศเดินทางมาจากต่างประเทศ (ยังไม่มีการแพร่ในประเทศ)

3 สรุปผลการดำเนินงาน (1) กระทรวง สาธารณสุ ข 1. การสกัดกั้น การป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่เข้ามาภายในประเทศ 2. การเฝ้าระวังค้นหาและควบคุมโรค ค้นหาผู้ป่วยและติดตามผู้สัมผัสโดยเร็ว 3. การดูแลรักษาผู้ป่วย ให้การวินิจฉัยรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การเตรียมความพร้อมวงกว้าง การให้ความรู้ประชาชน 5. การเตรียมพร้อมในระบบสาธารณสุข เพื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดภายในประเทศ

4 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศ จำนวน ๒๙, ๒๕๖ คน พบผู้โดยสารที่มีไข้โดย Thermoscan จำนวน ๘ ราย ตรวจซ้ำโดย Ear Thermometer พบมีไข้ จำนวน ๗ ราย ผู้โดยสารที่มีไข้ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาล จำนวน ๒ ราย ยอดสะสมการคัดกรอง ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑, ๒๒๓, ๐๕๖ ราย พบผู้โดยสารที่มีไข้โดย Thermoscan จำนวน ๓๓๒ ราย ตรวจซ้ำโดย Ear thermometer พบมีไข้ จำนวน ๒๕๐ ราย ผู้โดยสารที่มีไข้ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาล จำนวน ๒๐ ราย มาตรการสกัดกั้น

5 สรุปผลการดำเนินงาน (2) กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุก จังหวัด เพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการ / ประชาสัมพันธ์ และ เตรียมความพร้อมร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัดการป้องกันโรคใน สถานศึกษา / อบรมครู / จัดทำแนวทางการควบคุมโรค เมื่อมีการระบาดในโรงเรียน และ เฝ้าระวังเด็กที่กลับ จากต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อบรมเจ้าหน้าที่ สถานทูต / สนับสนุนข้อมูลและมาตรการของ ต่างประเทศ / จัดส่งยาและอุปกรณ์ให้สถานเอกอัคร ข้าราชทูตในต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแพร่ แนวทางการเฝ้าระวังและติดตามผู้สัมผัสที่เดินทาง จากต่างประเทศ / จัดทำแนวทางประสานงานเผยแพร่ ให้นักท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจคัดกรองผู้ เดินทางเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติ ตาม มาตรการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่เข้ามา ภายในประเทศ กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมรับการระบาด กระทรวงหรือหน่วยงานอื่น สามารถเพิ่มเติมใน ที่ประชุมได้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1) โดย นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google