งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

2 แรงบันดาลใจ อยากให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหา สุขภาพได้ด้วยตนเอง อยากให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหา สุขภาพได้ด้วยตนเอง เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อยากเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย อยากเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย

3 สิ่งที่อยากให้เกิด ชุมชนดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ภาคี ) ทำหน้าที่เป็นพี่ เลี้ยง ชุมชนดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ภาคี ) ทำหน้าที่เป็นพี่ เลี้ยง ชุมชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในประเด็นอื่นได้ ชุมชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในประเด็นอื่นได้ บทเรียนจากการดำเนินงานในเรื่องแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ สาธารณสุขเขตที่ 14 บทเรียนจากการดำเนินงานในเรื่องแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ สาธารณสุขเขตที่ 14

4 กิจกรรมที่ทำหรือแผน กลุ่มโรคไม่ ติดต่อ กลุ่มโรคติดต่อ นำโดยแมลง กลุ่มโรคติดต่อ ทั่วไป - ดำเนินการ จังหวัดละ 1 พื้นที่ (4 ชุมชน ) บูรณาการกับ การดำเนินงาน ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค (CBI) - พื้นที่ 1 ตำบล ( ต. คลองเมือง อ. จักรราช จ. นม.) โดยใช้ รูปแบบกองทุน สุขภาพหมู่บ้าน เป็นตัวนำ - พื้นที่ 1 ระดับ ตำบล ( ต. ลงกา อ. พิมาย )

5 ความก้าวหน้า ตั้งคณะกรรมการของสคร. ในการดำเนินงาน ในพื้นที่ ตั้งคณะกรรมการของสคร. ในการดำเนินงาน ในพื้นที่ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการถ่าย ระดับสู่พื้นที่ แก่บุคลากรสคร.5 และภาคี เครือข่ายระดับจังหวัด ( สสจ.) พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการถ่าย ระดับสู่พื้นที่ แก่บุคลากรสคร.5 และภาคี เครือข่ายระดับจังหวัด ( สสจ.) ประสานงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ประสานงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ บรรจุในแผนปฏิบัติการ บรรจุในแผนปฏิบัติการ

6 เงื่อนไขความสำเร็จ เป็นนโยบายจากส่วนกลาง ( ระดับกระทรวง ) เป็นนโยบายจากส่วนกลาง ( ระดับกระทรวง ) ระดับหัวหน้าหน่วยงานความสำคัญและ สนับสนุน ระดับหัวหน้าหน่วยงานความสำคัญและ สนับสนุน มีการสร้างกระแสภาคส่วนอื่นๆ มีการสร้างกระแสภาคส่วนอื่นๆ ใช้การต่อยอดทุนเดิมในพื้นที่ ( เครือข่าย ระดับตำบล ) ใช้การต่อยอดทุนเดิมในพื้นที่ ( เครือข่าย ระดับตำบล )

7 ปัญหาอุปสรรค การบูรณาการระหว่าง 2 กรม ยังไม่มี แนวทางที่ชัดเจน การบูรณาการระหว่าง 2 กรม ยังไม่มี แนวทางที่ชัดเจน การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะ บุคลากรยังไม่เพียงพอ การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะ บุคลากรยังไม่เพียงพอ

8 ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดแนวทางการบูรณาการระหว่าง 2 กรม ให้ชัดเจน ( ใคร ทำอะไร อย่างไร ) ควรกำหนดแนวทางการบูรณาการระหว่าง 2 กรม ให้ชัดเจน ( ใคร ทำอะไร อย่างไร ) กรมฯ ควรมีแผนพัฒนาความรู้และทักษะ บุคลากรที่เป็นระบบและชัดเจน / ทันเวลา กรมฯ ควรมีแผนพัฒนาความรู้และทักษะ บุคลากรที่เป็นระบบและชัดเจน / ทันเวลา


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google