งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. (99.49%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. (3.63%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. (3.04%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. (0.59%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. (95.86%) รายการ ผูกพันเดิม 4,898.3075 ลบ. (14.43%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. (81.43%) งบดำเนินการ เอง 2,911.3154 ลบ. (8.57%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. (5.53%) จ้างเหมา 22,854.805 0 ลบ. (67.32%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. (0.13%) ภาพรวมงบประมาณปี 2556

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. เบิกจ่าย 8,911.1431 ลบ. (26.25%) งบประจำ 126.1469 ลบ. เบิกจ่าย 47.5142 ลบ. (37.67%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. เบิกจ่าย 17.6725 ลบ. (21.00% ) งบ ดำเนินงาน 42.2114 ลบ. เบิกจ่าย 29.8417 ลบ. (70.70%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. เบิกจ่าย 8,848.8741 ลบ. (26.20%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. เบิกจ่าย 961.2577 ลบ. (77.92%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. เบิกจ่าย 833.4880 ลบ. (80.69%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. เบิกจ่าย 127.7697 ลบ. (63.65%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. เบิกจ่าย 7,887.6164 ลบ. (24.24%) รายการผูกพัน เดิม 4,898.3075 ลบ. เบิกจ่าย 1,887.8854 ลบ. (38.54%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. เบิกจ่าย 5,999.7310 ลบ. (21.70%) งบดำเนินการเอง 2,911.3154 ลบ. เบิกจ่าย 1,116.1233 ลบ. (38.34%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. เบิกจ่าย 809.8729 ลบ. (43.08%) จ้างเหมา 22,854.8050 ลบ เบิกจ่าย 4,073.7348 ลบ. (17.82%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. เบิกจ่าย 1.6107 ลบ. (32.21%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. เบิกจ่าย 13.1441 ลบ. (31.21%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.6610.0015.0020.0025.0033.3341.6650.0060.0070.0080.00 ผลเบิกจ่าย 55 ลบ. 2925008391,2461,7262,3963,1264,3486,3598,84112,60419,087 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 แผนปี 56 ลบ. 1105111,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % 0.331.503.545.718.8113.0217.4524.4140.8457.8675.43100 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,7448,911--- % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8126.25--- แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 17 มิ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 711.8963330.539446.43381.3569 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 540.3910195.364836.15345.0262 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 469.7560172.187236.65297.5688 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 508.6441185.800236.53322.8439 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1,266.1008638.950650.47627.1503 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 836.3381303.082336.24533.2558 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 467.0641248.384453.18218.6797 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 988.8263448.286445.34540.5399 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 696.0471383.157055.05312.8901 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 832.5919361.770543.45470.8214 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 17 มิ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 836.7817431.822751.61404.9590 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,252.7566811.190764.75441.5658 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 602.7708216.662835.94386.1080 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 497.2167218.007443.85279.2093 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 568.8321199.050134.99369.7820 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 474.3957223.213247.05251.1825 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 538.8880277.939451.58260.9486 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 429.4298208.671948.59220.7580 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 513.9494338.562765.87175.3867 รวมส่วนภูมิภาค 13,032.67676,192.643847.526,840.0329 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา 10.00 น.)

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 17 มิ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 3,000.8310576.781119.222,424.0499 สกส. 2,098.0025710.295733.861,387.7068 สบร. 795.7260313.711439.42482.0146 สอป. 153.740060.834039.5792.9059 สสอ. 125.597262.408049.6963.1892 สวว. 36.41985.033213.8231.3866 สผง. 45.157214.661832.4730.4954 สคก. 261.258312.59474.82248.6636 สกม. 95.700129.152430.4666.5477 สสน. 0.30000.204668.200.0954 สอร. 28.271818.048563.8410.2233 ศทส. 131.18149.29947.09121.8820 สสท. 26.754015.078056.3611.6760 สพร. 3.79680.459712.113.3371 สสง. 0.25000.128851.510.1212 สบก. 9.73527.198773.952.5365 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 14,106.0046882.60936.2613,223.3952 รวมส่วนกลาง 20,918.72572,718.499313.0018,200.2264 รวมทั้งสิ้น 33,951.40248,911.143126.2525,040.2593 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย.56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย.56 (เวลา 10.00 น.)

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิด เป็น ร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ 2553316.02884.349027.1311.67982 255410 61.435654.725789.086.70991 รวม 2553-25541377.464459.074776.2618.38973 25552,12110,543.602810,182.820296.58360.782560 รวมทั้งสิ้น 2,134 10,621.0671 10,241.894996.43379.172263 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2555 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 56

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 22,891.8050 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 982.5267 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 982.5267 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 140.0000 ลบ. รอลงนาม 2,647.2225 ลบ. รอลงนาม 2,647.2225 ลบ. ลงนามในสัญญา 10,321.1434 ลบ. ลงนามในสัญญา 10,321.1434 ลบ. 4.29% (169 รายการ) 0.61% (1 รายการ) 11.56% (494 รายการ) 45.08% (1,687 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 3.8200 ลบ. 0.02% (1 รายการ) ร่าง TOR 140.1900 ลบ. ร่าง TOR 140.1900 ลบ. 0.61% (22 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 8,222.8416 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 8,222.8416 ลบ. 35.92% ประมาณราคา 228.8034 ลบ. ประมาณราคา 228.8034 ลบ. 1.00% (64 รายการ) สำรวจออกแบบ 91.6754 ลบ. สำรวจออกแบบ 91.6754 ลบ. 0.40% (30 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 113.5820 ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 113.5820 ลบ. 0.49% (20 รายการ)

10 10 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 1Logisticsถนน สายเชื่อม จ3 - วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) เมืองเชียงราย140,000,000 พิจารณาความ เหมาะสมราคา สงป. สกท. 2ททท.ถนน เลียบชายฝั่งทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน ต.หนองชิ่มอ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง ขลุงจันทบุรี20,400,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 4 ไม่มีผู้เสนอ ราคา สกท. 3แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยกทล. 2 - บ.พร ประจักษ์ ศรีธาตุอุดรธานี25,000,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. 4แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อต.4006 แยกทล. 1045 – บ.หัวดง เมืองอุตรดิตถ์23,000,000 รอลงนาม สกส. 5ทางถนน สายคลองเกาะผี ต.วิชิต,ตลาด เหนือ เมืองภูเก็ต34,000,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. 6สะพาน ข้ามแม่น้ำน่านพิชัยอุตรดิตถ์10,900,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. 7สะพาน ข้ามแม่น้ำชะอวดเชียรใหญ่ นครศรีธรรม ราช 6,600,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 10

11 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 8สะพาน เฉลิมพระเกียรติบ้านแหลมเพชรบุรี5,400,000 รอลงนาม สกส. 9สะพาน ข้ามคลองระบายน้ำสายใหญ่ ชัยนาท - ป่าสัก 1 เมืองชัยนาท4,400,000 รอลงนาม สกส. 10สะพาน ข้ามลำพระเพลิงปักธงชัยนครราชสีมา13,200,000 รอลงนาม สกส. 11สะพาน ข้ามคลองชัยนาท - ป่าสักหนองโดนสระบุรี4,050,000 พิจารณาผลประกวด ราคา สทช.2 12ททท.ถนน สาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แม่จ๋า ขุนยวม,เมืองแม่ฮ่องสอน7,360,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 3 เคาะราคา 9 ก.ค. 56 สทช.10 13ททท.ถนน สายแยก ทล.1089 - ดอยฟ้าห่ม ปก (ตอนที่ 5) ฝางเชียงใหม่8,000,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 4 ต้น ก.ค. 56 สทช.10 14ทางถนน สาย บ.ห้วยตอง - บ.ม่อนยะ เหนือ แม่วางเชียงใหม่8,740,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 25 มิ.ย. 56 สทช.10 15สะพาน ข้ามลำน้ำแม่ตีบเมืองลำพูน2,942,800 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 9 ก.ค. 56 สทช.10 16สะพาน ข้ามลำน้ำแม่สายสูงเม่นแพร่3,820,000 พิจารณาผลประกวด ราคา สทช.10 รวม 317,812,800 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 11

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 289105713--61193- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 33------132- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 16---21--13- รวม 3461057151-62246- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบห มาย สำรว จ ออกแ บบ ประม าณ ราคา ร่าง TOR ประก าศ ประก วด ราคา ทราบ ผล ประก าศ ประก วด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายง าน บำรุงทางสายหลัก 80------- - บำรุงรักษาทาง 6051354958-1243569 อำนวยความ ปลอดภัย 539112636321-5634811 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุ ภัยพิบัติ 168-3-97-16133- รวม 1,3951232812186-19691720 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

14 14 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างถาวร (งบกลาง 120,000 ลบ.) 1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ลงนามในสัญญา 529 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4,909.0077 ลบ. ณ 17 มิ.ย. 56 เบิกจ่าย 4,867.4283 ลบ. ( 99.15%) คงเหลือ 41.5794 ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ528 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ1 2. ถนนคันกั้นป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ งปม.ทั้งสิ้น 9.0620 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว9.0620 ลบ. ผลการก่อสร้าง 100 %

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 17 มิ.ย. 56 เบิกจ่ายแล้ว 2,095.7858 ลบ. (27.67%) ความก้าวหน้าโครงการ 43.79 % - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ34 รายการ

16 16 แหล่ง งบประมาณ จำน วน ราย การ งปม. ทั้งสิ้น ( ลบ.) แล้ว เสร็จ ( ราย การ ) อยู่ ระหว่ าง ก่อสร้ าง เบิกจ่าย แล้ว ( ลบ.) คงเหลือหมายเหตุ งบกลาง สำรองจ่าย ปี 55 51737.56451-737.56 4 - งบประมา ณ 55 ของ กรม 841.8708- - งบกลาง สำรองจ่าย ปี 56 17238.229 7 51256.971 8 181.25 97 - ลงนามแล้วอยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง 8 รายการ ( นครศรีฯ 2 รายการ, พัทลุง 1 รายการ, เพชรบุรณ์ 1 รายการ, สุโขทัย 4 รายการ, - ประกวดราคา 4 รายการ ( ฉะเชิงเทรา 4 รายการ ) รวม 761,017. 6637 6412836.4 058 181.2 597 ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการตามมติ ครม. สัญจร

17 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 17


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google