งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

2 โครงการพัฒนา: การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
โครงการพัฒนา: การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

3 เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

4 สภาพปัญหาและสาเหตุ: มีอัตราการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดเพิ่มสูงขึ้น การให้เลือดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้ผิดวิธี / ผิดหมู่ ผิดคน ภาวะแทรกซ้อนขณะให้หรือหลังได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด ภาระของโรงพยาบาลในการรักษาเพิ่มมากขึ้น ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางที่ชัดเจนในการให้เลือดและส่วนประ กอบของเลือด

5 กิจกรรมการพัฒนา : PDCA
PLAN รวบรวมข้อมูล ประชุมเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ดำเนินการ

6 กิจกรรมการพัฒนา : (ต่อ)
DO จัดทำแนวทางในการให้เลือดและส่วนประ กอบของเลือด ประชุมชี้แจง นำแนวทางในการให้เลือดและส่วนประกอบ ของเลือดมาใช้

7 กิจกรรมการพัฒนา : (ต่อ)
CHECK ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง 1 เจ้าหน้าที่ใช้แนวทาง - ปฏิบัติตามแนวทางไม่ครอบคลุมทุกคน - บันทึกไม่ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด

8 กิจกรรมการพัฒนา : (ต่อ)
2 ผู้ป่วยได้รับการประเมินตามแนวทาง - มีการประเมินแต่ไม่มีการบันทึก

9 กิจกรรมการพัฒนา : (ต่อ)
ACT ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทาง ปรับปรุงแนวทางและแบบบันทึกการเฝ้าระวัง เก็บข้อมูลการใช้แนวทางในการให้เลือด

10 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
1 นิเทศติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 2 ผลการเปลี่ยนแปลง

11 ตัวชี้วัด

12

13 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง(ต่อ)
3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง จากการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการให้เลือด พบว่าเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และเห็นความสำคัญของการตรวจสอบ ตรวจเช็ด ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนให้เลือดทำให้พบความผิด พลาดจากการได้รับเลือดไม่ตรงกับชนิดของเลือดที่ ขอจากห้อง LAB

14 บทเรียนที่ได้รับ : ผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการให้เลือดทุกครั้ง ปรับปรุงคู่มือแนวทาง ให้ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการปฏิบัติ พัฒนาระบบการให้เลือดโดยประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google