งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5)
ผู้สอน อ.ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

2 คำอธิบายรายวิชา กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบลำดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำ หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ

3 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ( การได้มาซึ่งโปรแกรม ) เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร? เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ในการวิเคราะห์ – สั่งการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ !!! เตรียมสมองทุกคนให้พร้อมกับการเขียนโปรแกรม

4 การประเมินผล สอบกลางภาค 30 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน
สอบกลางภาค 30 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน คะแนนเก็บ 30 คะแนน เข้าห้องเรียน 10 คะแนน การเข้าชั้นเรียน, การมีส่วนร่วม, การอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม, ผลงานและการนำเสนอผลงาน ทดสอบย่อย ตัดเกรด อิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่ม

5 Outline ชี้แจงข้อมูล อบรมคุณธรรมจริยธรรม Problem Solving
Data Representation Logic and Boolean Variable and expression ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกและการประยุกต์ สอบกลางภาค

6 Outline [ต่อ] โครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำและการประยุกต์ ปัญหาแบบผสม
รหัสเทียม (pseudo code) mind map สอบปลายภาค

7 หนังสือ Maureen Sprankle - Problem Solving and Programming Concepts (9th Edition) , Prentice Hall. หนังสือทุกเล่มที่สอน flowchart


ดาวน์โหลด ppt ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google