งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
โดย ครูศิราณี หมู่มี ครูประจำสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม
สาระการเรียนรู้ ความหมายและลักษณะของการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

4 ความหมายและลักษณะของการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
เป็นการบริหารจัดการอย่างอิสระโดยมีผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ เงินที่ใช้ลงทุนเป็นเงินส่วนตัว หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคน พื้นที่ในการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการทำภายในท้องถิ่น ธุรกิจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

5 ลักษณะที่แตกต่างไปจากธุรกิจขนาดใหญ่
มียอดขายน้อย แต่สามารถอยู่ได้ การให้บริการด้านฝีมือ เน้นตอบสนองลูกค้าเฉพาะราย การให้บริการเน้นความเป็นส่วนตัว การให้บริการลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นได้ง่ายและรวดเร็ว ต้นทุนในการดำเนินการต่ำ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

6 ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม
ก่อให้เกิดการสร้างงานใหม่ (Providing New Jobs) ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (Introducing Innovation) ก่อให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขันทางธุรกิจ (Stimulating economic Competition) หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

7 ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม (ต่อ)
ช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง (Aiding big business) 4.1 หน้าที่การจัดจำหน่าย (Distribution function) 4.2 หน้าที่การขายปัจจัยทางด้านการผลิต (Supply function) หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

8 การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs
การขับเคี่ยวกันในระบบเศรษฐกิจโลก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการผลิตและบริการ การพัฒนาตลาดอย่างมีประสิทธิผล การทำสิ่งที่ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่า การทำงานด้วยความคล่องตัว และยืดหยุ่นกว่า หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

9 การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs
เงินทุน มีจำกัด กำลังคนน้อย พนักงานมีความสามารถไม่ตรงกับที่ต้องการ เครื่องหมายการค้า ชื่อเสียงรู้จักในวงจำกัด เทคโนโลยีสู้บริษัทใหญ่ ๆ ไม่ได้ ความรู้ความสามารถยังมีน้อย หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

10 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

11 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
ตัวผลักดัน คือ ผู้นำ เจ้าของกิจการ ระบบ คือ การวางแผลเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ ข้อมูลและการวิเคราะห์ เป้าหมาย คือ ลูกค้า และการบริการที่มุ่งเน้นความพอใจ ผลกำไรทางธุรกิจ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

12 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้นำต้องมีศักยภาพของผู้นำ มองกว้างไกล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้องทำได้จริง การจัดการทรัพยากรบุคคล ทำงานเป็นทีม การจัดการกระบวนการ เรียกว่า นวัตกรรม ข้อมูลและวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การบริการลูกค้า ต้องมีคุณภาพ รวดเร็ว หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

13 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคใหม่ ศักยภาพผู้นำ กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการความรู้ การสร้างแบรนด์ การสร้างเครือข่าย คุณภาพทีมงาน ความรวดเร็วในการทำงาน หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

14 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
ความสามารถของผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดความเข้าใจในระบบ การบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

15 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
รูปแบบวิธีคิด มุมมองที่เปิดกว้าง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเข้าใจ เชิงระบบในองค์กร ความคิดเชิงบวก วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม

16 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม
จบหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google