งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิพากษ์วิจารณ์ข้อดีของทฤษฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิพากษ์วิจารณ์ข้อดีของทฤษฎี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิพากษ์วิจารณ์ข้อดีของทฤษฎี

2 ๑. ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้อย่างชัดเจน (ใครทำหน้าที่อะไร) มีความสมดุลระหว่างอำนาจ มีวินัย มีความเป็นเอกภาพทางจุดมุ่งหมายในการทำงาน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีการจัดระเบียบ มีความคิดริเริ่ม มีความสามัคคี (มีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของงาน)

3 ๒. ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินได้ถึงเรื่องการขาด ลา มาสาย จะมีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ในองค์การ แม้จะทำงานคนละฝ่าย สามารถศึกษาพฤติกรรมองค์การ การมีส่วนร่วม มีค่านิยมการมีความรู้สึกร่วมกันให้คุ้มค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดทัศนคติที่ดี มีการรับรู้ร่วมกัน เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และแสดงออกด้วยความเป็นเอกภาพ

4 ๓. ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับการจูงใจ
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงฮึดในการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ให้ (ของรางวัล / โบนัส) มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ

5 ๔. ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมแข็ง กฎระเบียบที่เข้มแข็ง ช่วยทำให้เกิดวินัยและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด วัฒนธรรมอ่อน มีความยืดหยุ่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

6 ๕. ทฤษฎีองค์การ สิ่งแวดล้อม
พึ่งพาอาศัยองค์การภายนอกได้ ในกรณีที่งานเกินศักยภาพขององค์การ สามารถใช้เป็นปัจจัยบริหารสิ่งแวดล้อมภายใน โดยใช้ระบบ ๔ M คน (Man) เงิน หรือ ทุน (Money) การบริหารจัดการ (Management) วัสดุอุปกรณ์ (Material)

7 ๖. ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้รับและผู้ส่งสาร ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ความเป็นไปขององค์การ ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการที่ต้องการสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt วิพากษ์วิจารณ์ข้อดีของทฤษฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google