งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 Use of Team Game Tournament to Develop English Grammar Knowledge and Writing Ability of The Second Year Diploma Student นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิชานี้ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกัน ผลการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันมาก นักเรียนไม่รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดทักษะเพียงด้านเดียว คือสามารถปฏิบัติงานตามครูกำหนดให้เท่านั้น ในการทำงานกลุ่ม นักเรียนมักประสบปัญหา คือคนที่มีผลการเรียนดีมักจับคู่กันเสมอ ส่วนคนที่มีผลการเรียนต่ำมักจะหากลุ่มได้ยาก และเกิดความไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นวิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ่มการทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงจูงใจทางการเรียน การแข่งขันเป็นทีม ( Team –Game-Tournaments: TGT) เป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีลักษณะเป็นทีมจุดเน้นที่สำคัญของทีมคือทำให้ดีที่สุดให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมให้ประสบความสำเร็จทางวิชาการ

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน

5 แนวคิด ทฤษฏี การแข่งขันเป็นทีม TGT
1. การสอน เป็นการนำเสนอความคิดรวบยอด อาจเป็นการสอนตรงหรือจัดในรูปแบบของการอภิปราย หรือกลุ่มศึกษา 2. การจัดทีม เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม หรือจัดทีมของนักเรียน โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ และความสามารถและทีมจะต้องช่วยกันและกัน 3. การแข่งขัน การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน 4. การยอมรับความสำเร็จของทีม ให้นำคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม

6 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค. 5103) จำนวน 32 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยกิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

7 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน 3.วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุปผลการวิจัย ความรู้ด้านไวยากรณ์ จำนวนนักศึกษา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ก่อนทำการเรียนการสอน 32 50 24.68 6.40 หลังการทำการเรียนการสอน 30.03 4.82

9 สรุปผลการวิจัย ความสามารถด้านการเขียน จำนวนนักศึกษา คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ก่อนทำการเรียนการสอน 32 20 12.78 1.80 หลังการทำการเรียนการสอน 16 1.31

10 อภิปรายผลการศึกษา กิจกรรมกลุ่มแข่งขัน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น การช่วยเหลือกันในกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและมีแรงจูงใจจากการแข่งขัน บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่เครียด สมาชิกในกลุ่มจะมีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม ร่วมกัน แก้ปัญหาตัดสินใจ นักเรียนที่เก่งจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มที่อ่อนกว่า


ดาวน์โหลด ppt การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google