งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้เอกสารทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Flip Album แก้ปัญหานักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
นายเปรม น้ำพี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

3 ปัญหาการวิจัย ใน ปีการศึกษา ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอนในวิชาเอกสารธุรกิจ ของนักศึกษากลุ่ม 1101 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา พบว่า นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างมากต่อนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน โดยจะเริ่มศึกษา และคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใช้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุนักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทัน
เพื่อน กลุ่ม 1101 2. เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน กลุ่ม 1101 3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับนักเรียนนักศึกษา

5 แผนภูมิเปรียบเทียบปัญหาก่อนและหลังการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย ก่อนการวิจัยในชั้นเรียนพบปัญหาหลัก ๆ ของนักศึกษากลุ่ม 1101 จำนวน 3 ปัญหา โดย เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบตามจำนวนรายชื่อในห้องเรียน จำนวน 6 คน 2) นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน จำนวน 18 คน 3) นักศึกษาที่มาเรียนไม่สนใจเรียนขณะที่ ครูสอน จำนวน 8 คน หลังการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากได้ใช้วิธีการและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปแล้ว นั้น รายละเอียด เป็นดังนี้ 1) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบตามจำนวนรายชื่อในห้องเรียน ลดลง เหลือจำนวน 3 คน 2) นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน ลดลงเหลือจำนวน 6 คน 3) นักศึกษา ที่มาเรียนไม่สนใจเรียนขณะที่ครูสอน ลดลงเหลือจำนวน 2 คน ทำให้สื่อการเรียนรู้เอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Flip Album ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเอกสารธุรกิจ ของนักศึกษาดีขึ้น

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้ในการศึกษา
1. ช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 2. ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google