งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม 10 ถ้า งานถูกต้องสมบูรณ์ 1.2 คนที่ 11 เป็นต้นไปคะแนนจะลดลงตามความ ถูกต้องแต่ไม่เกิน 9 คะแนน 1.3 ส่งไม่ทันในชั่วโมงให้ส่งก่อน 24 น. ของวัน นั้นทางอีเมล์ swkm454@hotmail.com หรือ facebook ห้อง คะแนนตามความถูกต้องแต่จะถูกหักอีก 1 คะแนนswkm454@hotmail.com 1.4 ถ้าส่งช้ากว่ากำหนดจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง 2. งานถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ 3. ทำโดยใช้ความคิดของตัวเอง ( ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ) 4. ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์คะแนนจะถูกลดลงโดยอัตโนมัติ

2 เกณฑ์การให้ คะแนนงาน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง คือ งาน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย ส่งไม่ตรงเวลา ช่วง คะแนน 1-6 ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช้ คือ งาน ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 7-8 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดี คือ งาน ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 9-10

3 การปฏิบัติตัวในชั่วโมงเรียน 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อครูสั่ง เวลา อธิบายให้ปิดหน้าจอ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ห้ามเล่นเกม ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังจะหัก คะแนนโดยไม่แจ้งให้ทราบ 4. บันทึกงานไว้ใน USB Drive 5. เมื่อทำงานเสร็จแจ้งให้ครูตรวจ 10 คนแรก ถ้าถูกต้องจะได้คะแนนเต็ม ถ้ามาถูกหัก คะแนนลงตามลำดับ 6. ถ้างานเสร็จไม่ทันในชั่วโมงให้ส่งก่อน 24 น. ของวันนั้น swkm454@hotmail.com หรือ facebook ห้อง จะถือว่าส่งงานใน ชม.swkm454@hotmail.com 7. ไม่มีการติดตามงานย้อนหลัง ยกเว้นกรณี ไม่มาเรียนให้ส่งภายในสัปดาห์

4 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุด 1 เล่ม 2. หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 3. USB Drive 3. กระดาษ A4 คนละ 20 แผ่น ( ทำโครงงาน พัฒนาโปรแกรม )


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google