งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อที่ 7 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สุดท้ายสหกรณ์ ต้องไม่กระทำการอัน เป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ปัญหา / สาเหตุ การ ป้องกั น แนว ทางแก้ ไข มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อที่ 7 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สุดท้ายสหกรณ์ ต้องไม่กระทำการอัน เป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ปัญหา / สาเหตุ การ ป้องกั น แนว ทางแก้ ไข มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อที่ 7 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สุดท้ายสหกรณ์ ต้องไม่กระทำการอัน เป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ปัญหา / สาเหตุ การ ป้องกั น แนว ทางแก้ ไข มาตรฐาน สหกรณ์ กลุ่มที่ ๓

2 ปัญหา / สาเหตุ ๑. คณะกรรมการสหกรณ์ไม่รู้ ไม่ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ๒. คณะกรรมการ รู้ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่แค่ตามวาระ คณะกรรมการถูก ครอบงำและตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการ ๓. ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ไม่รู้ ไม่ทำ ไม่สนใจในระเบียบหรือรู้แต่ไม่ทำ ๔. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ มีผลประโยชน์จึงจงใจฝ่าฝืนระเบียบ และ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๕. ความไม่เป็นธรรมต่อสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ในการจ่ายเงินค่าบำรุง สันนิบาตฯ ๖. ข้อจำกัดทางกฎหมายในกรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วัด โรเรียน ๗. ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และคุณสมบัติ มาตรฐานสหกรณ์ข้อ ๗

3 ปัญหา / สาเหตุ ๘. สหกรณ์ไม่เข้าใจการดำเนินธุรกิจหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ดูงบ ไม่เป็น ๙. การไม่ยอมรับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับจากนายทะเบียน สหกรณ์ของสหกรณ์ ๑๐. สหกรณ์ไม่ศรัทธาไม่ยอมรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ๑๑. ผู้ตรวจการสหกรณ์ รองนายทะเบียนไม่ใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน มาตรฐานสหกรณ์ข้อ ๗

4 การป้องกัน ๑. ทบทวน ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ตามสภาพปัญหาและพื้นที่ของ สหกรณ์ ๒. ควรมีการขยายกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของ กฎหมายในกรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาชีพ วัด และโรงเรียน มาตรฐานสหกรณ์ข้อ ๗

5 แนวทางแก้ไข ๑. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมแนะนำ ให้การศึกษา ฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ คำแนะนำให้คณะกรรมการของสหกรณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรมีการติดตามตรวจสอบแนะนำ สหกรณ์ อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ๓. ดำเนินการจัดชั้นสหกรณ์เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริม เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสหกรณ์ ๔. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์ ๕. กสส. กตส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการ ปฏิบัติให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ มาตรฐานสหกรณ์ข้อ ๗

6 แนวทางแก้ไข ๖. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรแนะนำสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๗. กสส. เจ้าหน้าที่ชุมนุม ควรมีการประสานงานกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพรบ. สหกรณ์ และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ๘. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ใดกำไรมาก จ่ายมาก สหกรณ์ใดกำไรน้อย จ่ายน้อย มาตรฐานสหกรณ์ข้อ ๗


ดาวน์โหลด ppt ข้อที่ 7 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สุดท้ายสหกรณ์ ต้องไม่กระทำการอัน เป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ปัญหา / สาเหตุ การ ป้องกั น แนว ทางแก้ ไข มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google