งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหลักสูตร หลักสูตร.......... บัณฑิต สาขาวิชา............ Bachelor of ……. Program in ………….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหลักสูตร หลักสูตร.......... บัณฑิต สาขาวิชา............ Bachelor of ……. Program in …………."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหลักสูตร หลักสูตร.......... บัณฑิต สาขาวิชา............ Bachelor of ……. Program in ………….

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็มภาษาไทย :.............. บัณฑิต (.................) ชื่อย่อภาษาไทย :..........................(.................) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of …..(………) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : ……… (……………….)

3 โครงสร้างของหลักสูตร

4 ตารางเปรียบเทียบ ระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง

5 1. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร เดิมหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.... 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน..... นก. 2) หมวดวิชาเฉพาะจำนวน...... นก. 2.1) กลุ่มวิชาบังคับจำนวน...... นก. 2.2) กลุ่มวิชาเลือกจำนวน...... นก. 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ....... นก. 2.2) กลุ่มวิชาเลือกจำนวน...... นก. 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ....... นก. 3) หมวดวิชาเลือกเสรี........... นก.

6 2. เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ตัวอย่าง 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) Special Study in Industrial and Organizational Psychology รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2513908 การวิจัย ทางจิตวิทยา ตัวอย่าง ปรับคำอธิบายรายวิชา ( ระบุ ).................................................................................................................................................................................... ศึกษาหัวข้อที่สนใจหรือได้รับคำแนะนำจากผู้สอน เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาโครงการต่างๆ และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การ ปรึกษาแนะแนวของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยนำระเบียบวิธี วิจัยมาใช้ศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ เขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

7 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหลักสูตร หลักสูตร.......... บัณฑิต สาขาวิชา............ Bachelor of ……. Program in ………….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google