งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE

3 ธุรกิจบริการครบวงจร ธุรกิจบริการครบวงจร ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI Consultant) ที่ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุน ที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ เช่นกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ สัมมนาเชิงวิชาการ การออกแบบหลักสูตร สัมมนาการ ท่องเที่ยว การออกแบบหลักสูตร สัมมนาการ ท่องเที่ยว งานพิธีการต่างๆ เช่น การเปิดบริษัท ครบรอบการเปิด บริษัท จัดตั้งศาลเพื่อความ - เป็นศิริมงคลขององค์กร เป็นศิริมงคลขององค์กร งานการตลาด การเปิดตัวสินค้า กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมสังสรรค์ต่าง กิจกรรมวันปีใหม่ ฉลองความสำเร็จ ต่างๆ

4 ขอบเขตความรับผิดชอบ ของงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ของงาน ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI Consultant) ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI Consultant) - การขอรับการส่งเสริมการลงทุน - การขอรับการส่งเสริมการลงทุน - การควบคุมและดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ - การควบคุมและดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ - การดูแลให้การดำเนินการกิจการเป็นไปตาม ระเบียบ - การดูแลให้การดำเนินการกิจการเป็นไปตาม ระเบียบ - การดูแลการจัดการเศษซากในสูตร - นอกสูตร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การดูแลการจัดการเศษซากในสูตร - นอกสูตร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ พร้อมการ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า กรมสรรพากรและกรมศุลกากร - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ พร้อมการ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า กรมสรรพากรและกรมศุลกากร

5 ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ที่ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit ที่ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit - ดูแลการใช้สิทธิประประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่งเสริมการลงทุน - ดูแลการใช้สิทธิประประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่งเสริมการลงทุน - แนะนำการจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit - แนะนำการจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สำหรับ Customs Post Audit - แนะนำและเตรียมการการชี้แจงในระหว่าง Customs Post Audit - แนะนำและเตรียมการการชี้แจงในระหว่าง Customs Post Audit

6 ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ขอบเขตความรับผิดชอบของ งาน ที่ปรึกษาการจัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการ ความรู้ ที่ปรึกษาการจัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการ ความรู้ - ร่างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ - ร่างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ - จัดรูปแบบการอบรมในหลักสูตรต่างๆ - จัดรูปแบบการอบรมในหลักสูตรต่างๆ - จัดหาวิทยากร ที่เหมาะกับหลักสูตร - จัดหาวิทยากร ที่เหมาะกับหลักสูตร - จัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ พัฒนาทุนมนุษย์ - จัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ พัฒนาทุนมนุษย์

7 งานพิธีต่างๆ เช่น ตั้งศาลพระ พรหม

8 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

9 กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์

10 กลุ่มสัมพันธ์

11 สัมมนาทางวิชาการ

12 จัดอบรมภายในบริษัท

13 จัดอบรมภายในบริษัท

14 Night Party

15 ด้วยความขอบคุณอย่างสูง สำหรับโอกาสที่มอบให้ Tel.0-3831-2991 Fax.0-3831-2991 E-mail : nine1tankhun@ymail.com


ดาวน์โหลด ppt VISION ONLY ONE FOR YOU CUSTOMER NUMBER ONE ONE STOP SERVICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google