งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา
เงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา บรรยายโดยนางพรจันทร์ สุริยา นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

3 นิยาม ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน
ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ ในราชการส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการ ตำรวจ ข้าราชการทหาร

4 “วันทำการ” หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ ให้รวมถึงวันทำการ ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย “วันหยุดราชการ” หมายความว่า วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ประจำสัปดาห์ ที่ส่วนราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น รวมถึงวันหยุดประจำปีหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี

5 “เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก ที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน และหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ เป็นผลัดหรือกะ และ ได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัด หรือ กะของตน”

6 “การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หมายความว่า การปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ปกติของข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการปกติของข้าราชการผู้นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)”

7 ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็น และให้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กรณีที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้

8 ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทาง ไปราชการนั้นเสร็จสิ้นหรือเสร็จสิ้น การฝึกอบรมในแต่ละวันและกลับถึงสำนักงานในวันเดียวกัน

9 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ ให้มีสิทธิเบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

10 กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติโดยกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกันได้ โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกิน ครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

11  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

12 การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทน
การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เต็มจำนวนชั่วโมง

13 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนฯ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้นำหลักเกณฑ์และอัตราเงินตอบแทนตามระเบียบนี้มาใช้โดยอนุโลม พนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

14 พนักงานราชการ มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)

15 ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google