งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Thailand Mukdahan อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร 642 kms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Thailand Mukdahan อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร 642 kms."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 Thailand Mukdahan

3 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร 642 kms

4 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว Landmarks and tourist attraction

5 การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล 526 หมู่บ้าน อำเภอตำบลหมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 22 เทศบาลตำบล 31 อบต. 1 อบจ. พื้นที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว คิดเป็นความยาว 72 ก.ม. มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทย กับ สปป.ลาว มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตร.กม. หรือ 2,712,394ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของประชากร 80 คนต่อตารางกิโลเมตร รายได้ประชากร 38,404 บาท/คน/ปี

6 ผู้สูงอายุ(60ปี+) 43,755 คน จำนวนประชากร 348,574 คน ชาย 169,966 คน หญิง 178,608 คน

7 ประเท ศ ญ :77. 6 ช :69.9

8 10. 55 6.266.26 6.266.26

9 0.4 3 

10

11 พื้นที่เป้าหมายจังหวัดมุกดาหาร 3 อำเภอ 11 ตำบล

12 พื้นที่เป้าหมายจังหวัดมุกดาหาร 3 อำเภอ ศูนย์กลางด้านต่างๆ

13

14 การดำเนินการด้านสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร 1. โครงสร้างพื้นฐาน - การพัฒนายกระดับ โรงพยาบาลมุกดาหาร - การตรวจสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว ฯลฯ

15 การดำเนินการด้านสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร 2. สนับสนุนการลงทุน - แรงงานต่างด้าว - โรงงานเกี่ยวกับ อย. - ด่าน อย. (One Stop Service)

16 การดำเนินการด้านสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร 3. การจัดวาง Positioning ด้าน Medical Hub - จัดทำกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุแบบครบ วงจร - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

17 ... สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt 1. Thailand Mukdahan อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร 642 kms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google