งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library
โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS)

2 สารบัญ ACM Digital Library ACM คืออะไร หน้าจอหลัก (ACM HomePage)
การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse) Journals Magazines Transactions Proceedings Newsletters Publication by Affiliated Organizations Special Interest Groups (SIGs)

3 สารบัญ(ต่อ) ACM Digital Library วิธีการสืบค้น Quick Search
Advanced Search CrossRef Search หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงเอกสาร (Detail & Features) การพิมพ์/บันทึกเอกสารฉบับเต็ม (Print & Save)

4 Content ACM Digital Library ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

5 Browse the Digital Library
Search Methods ACM Digital Library Browse the Digital Library Quick Search Advanced Search

6 Homepage

7 คลิกเลือกสิ่งพิมพ์เพื่อสืบค้น
Browse คลิกเลือกสิ่งพิมพ์เพื่อสืบค้น

8 Browse : Journals 2 1 1. เลือกรายชื่อวารสาร
2. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นเฉพาะเนื้อภายใน ACM Journal

9 Browse : Journals 2 1 1. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ
2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากชื่อวารสารที่เลือก

10 Browse : Journals 2 1 1. เรียกดูบทความจากวารสาร
2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก

11 Browse : Magazines

12 Browse : Magazines

13 Browse : Magazines

14 Browse : Transactions

15 Browse : Transactions

16 Browse : Transactions

17 Browse : Proceedings

18 Browse : Proceedings

19 Browse : Proceedings

20 Browse : Newsletters

21 Browse : Newsletters

22 Browse : Newsletters

23 Browse: Affiliated Organizations

24 Browse: Affiliated Organizations

25 Browse: Affiliated Organizations

26 Browse: Special Interest Groups

27 Browse: Special Interest Groups

28 พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง
Quick Search “information literacy” พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง และคลิกปุ่ม SEARCH สืบค้นเป็นวลีใช้เครื่องหมาย “ ” เช่น “software development” ต้องการสืบค้นจากเขตข้อมูลใช้ : เช่น abstract : telecommunication ใช้เครื่องหมาย + มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม AND ใช้เครื่องหมาย - มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม NOT

29 Advanced Search 2 1 information literacy 3 4 1. ใส่คำค้นในช่อง all :ปรากฎคำค้นทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน, any : ปรากฎคำค้นคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน และ none : ไม่ต้องการให้คำเหล่านั้นปรากฎอยู่ในเอกสาร 2. ระบุชื่อบุคคลที่ปรากฏในส่วน: ผู้แต่ง หรือ ผู้ที่ Edit หรือ ผู้ที่ Review เอกสาร 3. ระบุเขตข้อมูล 4. คลิก SEARCH

30 เลือกสืบค้น Exact : แบบเฉพาะเจาะจง หรือ
Advanced Search 1 2 3 เลือกสืบค้น Exact : แบบเฉพาะเจาะจง หรือ Expand : ส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข ISBN หรือ ISSN หรือ เลือกสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข DOI 3. คลิก SEARCH

31 Advanced Search 1 5 6 2 7 3 4 8 1. ใส่ชื่อสำนักพิมพ์
USACM 5 ACM Press 6 “united states” 2 queue 7 1999 3 4 8 1. ใส่ชื่อสำนักพิมพ์ 2. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์ 3. กำหนดระยะเวลา 4. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 5. ใส่ผู้สนับสนุนการประชุม 6. ใส่สถานที่จัดประชุม 7. ระบุปีจัดประชุม 8. คลิก Search

32 Advanced Search 4 H.2 1 Database 2 process 3 5 1. ใส่ Classified
2. ใส่หัวเรื่อง 3. ใส่คำสำคัญ 4. คลิกเลือกการเข้าถึงข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง) 5. คลิก Search

33 Advanced Search

34 Advanced Search

35 Search Results 1 2 3 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลลัพธ์
2. เลือกจัดการหน้าจอแสดงผล 3. แสดงรายละเอียด

36 Detail & Features

37 Detail & Features

38 Detail & Features

39 Detail & Features

40 Detail & Features

41 Print & Save Print, Save

42 CrossRef Search

43 CrossRef Search computer CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมในโครงการ พิมพ์คำค้นและคลิกปุ่ม Search

44 ACM Digital Library


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google