งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ Information Resources Development or Collection Development นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ขอบเขตเนื้อหาที่จะรวบรวม ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จะรวบรวม ขอบเขตการคัดเลือก ขอบเขตการจัดหา ขอบเขตการคัดออก

3 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวอย่างนโยบายฯ

4

5

6

7 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่างจากต่างประเทศ

8 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การเลือก คือกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศที่จะจัดหามาไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ เป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดหา การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานสำคัญมากอย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องพิจารณาเลือกเฉพาะทรัพยากรที่มีคุณค่า ตรงกับความสนใจ และความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

9 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ปรัชญาของรังกานาธาน (Mr. Ranganathan ) หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ (books are for use) ผู้อ่านแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่าน (every reader his book) หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่าน (every book its reader) ประหยัดเวลาผู้อ่าน (save the time of the reader) ห้องสมุดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้ (a library is a growing organ)

10 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ความสำคัญของการคัดเลือก หรือ ทำไมเราถึงต้องเลือก? การคัดเลือกมีผลต่อการให้บริการในอนาคต ใช้วัดมาตรฐานของห้องสมุดได้ ห้องสมุดมีความแตกต่างกัน ผู้ใช้แตกต่างกัน / ความต้องการต่างกัน

11 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่มีจำนวนมาก ความแตกต่างกันของทรัพยากรสารสนเทศ คุณภาพที่ดีสำหรับให้บริการ จำนวนงบประมาณ สถานที่ของห้องสมุด

12 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครู อาจารย์ คณะกรรมการห้องสมุด ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการห้องสมุด

13 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
คุณสมบัติของผู้คัดเลือก มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหนังสือในสาขาวิชา รู้จักนักเขียนในแต่ละสาขาวิชา รู้ถึงพัฒนาการวรรณกรรมในแต่ละสาขาวิชา รู้จักสำนักพิมพ์ ความมีชื่อเสียงแต่ละด้าน มีความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ

14 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
คุณสมบัติของผู้คัดเลือก รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ใช้ห้องสมุด มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ไม่อคติ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ มีความสามารถในการอ่านได้รวดเร็ว เข้าใจได้ทันที

15 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
คุณสมบัติของผู้คัดเลือก เป็นนักอ่าน พยายามอ่านหนังสือทุกประเภท ติดตามความเคลื่อนไหว มีความรู้ในวิธีพิจารณาหนังสือ วิจารณ์หนังสือ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของห้องสมุด

16 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เลือกทรัพยากรที่ให้ประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายห้องสมุด เลือกให้ครอบคลุม มีสัดส่วนสมดุลกันแต่ละสาขา เลือกทรัพยากรที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ใช้หลักประเมินคุณค่าในการคัดเลือก

17 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ไม่อคติ เป็นทรัพยากรที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เลือกทรัพยากรที่คนจะใช้มาก เลือกที่มีความใหม่ ทันสมัย เลือกตามงบประมาณ เลือกที่จำเป็นกับห้องสมุด

18 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อควรคำนึงถึงในการคัดเลือก ความสนใจของผู้อ่าน ผู้ใช้ จำนวนและประเภทของทรัพยากรในแต่ละสาขา แผนพัฒนาห้องสมุดในอนาคต สำรวจตลาดหนังสือเพื่อทราบความเคลื่อนไหว

19 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีในการคัดเลือกทรัพยากรห้องสมุด แต่งตั้งคณะกรรมการ ขอความร่วมมือจากบุคลากร ให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการที่น่าสนใจ บรรณารักษ์คัดเลือกเอง

20 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหาในการคัดเลือกทรัพยากร ทรัพยากรบางประเภท บางสาขา มีเฉพาะบางภาษา ขาดแคลนคู่มือ แหล่งในการคัดเลือก ทรัพยากรบางรายการอาจไม่ได้เห็นฉบับจริงก่อนตัดสินใจเลือก ห้องสมุดบางแห่งมีผู้คัดเลือกเพียงคนเดียว หรือเฉพาะคนบางกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google