งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 นายเล็ก พระ แท่น กรรมการบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทร โยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายและขุดลอกลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 นายเล็ก พระ แท่น กรรมการบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทร โยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายและขุดลอกลำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 นายเล็ก พระ แท่น กรรมการบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทร โยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายและขุดลอกลำ ห้วย เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และ หมู่ ที่ 6 ตำบลท่าเสา และต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2542 สำนักงานราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ นร. 1105/1865 แจ้งให้กรมชลประทานทราบว่า ได้นำ ความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทแล้วและทรงรับไว้ เป็นโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี, ส่วน วิศวกรรม สชป.13 และนายเล็ก พระแท่น ได้ร่วม พิจารณาความเหมาะสมในพื้นที่จริง นายเล็ก พระ แท่น ได้เสนอความต้องการเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี

3 โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำพื้นที่ตำบลท่าเสา อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการโดยปรับแต่ง สระเก็บน้ำที่มีอยู่แล้ว ให้ได้ขนาดรูปร่าง ปูแผ่นดิน เหนียวสังเคราะห์ ( GCL ) เพื่อป้องกันการรั่วซึม แนวทางการดำเนินการ - สระเก็บ น้ำพุพง - สระเก็บ น้ำพุม่วง - สระเก็บน้ำบ้านช่องแคบ

4 สระเก็บน้ำพุพง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2552 ผลการ ดำเนินงาน สระเก็บน้ำบ้านช่อง แคบ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 สระเก็บน้ำพุม่วง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 นายเล็ก พระ แท่น กรรมการบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทร โยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายและขุดลอกลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google