งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Specifications of Sensor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Specifications of Sensor"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Specifications of Sensor
Accuracy - Error - Static error Range Linearity Dead zone Sensitivity Drift Hysteresis Dimension Precision - Repeatability Resolution

2 Specifications of Sensor
Accuracy : ความแม่นยำ แสดงถึงความสามารถในการวัดว่าได้ ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงแค่ไหน - Error : ความคลาดเคลื่อน ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริง - Static error : ความคลาดเคลื่อนสถิตย์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่มีค่าคงที่ตลอดเวลา ความยาวจริง 100 mm ค่าที่วัดได้ 99.5 mm ความคลาดเคลื่อน 0.5 mm

3 Specifications of Sensor
Precision : ความแน่นอน แสดงถึงความสามารถในการได้ค่าเดิม ในการวัดกรณีเดียวกัน - Repeatability : ความสามารถในการแสดงค่าซ้ำ วัดครั้งที่ ค่าที่วัดได้ 1 99.0 2 100.2 3 4 99.5 ... ความยาวจริง 100 mm

4 Specifications of Sensor
(2) fine accuracy fine repeatability (3) low accuracy high repeatability (1) high accuracy low repeatability

5 Specifications of Sensor
Resolution : ความละเอียด ขนาดปริมาณที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดได้ หมายเหตุ ทางทฤษฎี accuracy = 2 x resolution (error = resolution) _ +

6 การวัดอุณหภูมิ (Thermocouple)
Seebeck effect โลหะ A โลหะที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นโลหะผสม ได้แก่ บิสมัส ทองแดง นิกเกิล อลูมิเนียม โลหะ B ข้อระมัดระวัง ต่อขั้ว +/- ให้ถูกต้อง

7 Thermocouple

8 Thermocouple Temperature range Standard tolerance

9 การวัดแรง (Loadcell) Strain gage

10 การวัดแรง (Strain gauge)
L : ความต้านทานจำเพาะของวัสดุตัวนำ [ohm*m] L : ความยาวของวัสดุตัวนำ [m] A : พื้นที่หน้าตัดของวัสดุตัวนำ [m2] A

11 การวัดแรง (Strain gauge)
Wheatstone bridge circuit V = R3 Rs Vi _ R1 + R3 R2 + Rs Vi Rs strain gauge ที่ใช้ทั่วไปมีความต้านทาน 120 ohm, 350 ohm และจะใช้ความต้านทานของ bridge เท่ากับ strain gauge

12 การวัดแรง (Strain gauge)

13 การวัดมุมในการหมุน (Rotary encoder)
Incremental encoder

14 การวัดมุมในการหมุน (Rotary encoder)
Absolute encoder

15 การตรวจจับวัตถุโลหะ (Proximity switch)


ดาวน์โหลด ppt Specifications of Sensor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google