งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)

2 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555) ที่กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป / สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 26,414 ราย 18,435 ราย 2 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ( สพก.) / สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 74 แห่ง สก. 49 แห่ง กลุ่มฯ 25 แห่ง 59 แห่ง สก. 40 แห่ง กลุ่มฯ 19 แห่ง 3 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ( สพก.) / ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53 ร้อยละ 59

3 ที่กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 4 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน สินค้า / บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการ พัฒนา 1 แห่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ 5 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน สินค้า / ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 6 การบริหารจัดการตลาดผลไม้ / ร้อยละของการจำหน่าย ผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 70 (3,700 ตัน ) ร้อยละ 168 (6,226 ตัน ) แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)

4 ที่กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน 7 ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ / สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจ 2 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (2 แห่ง ) 8 ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ / อัตราการออม เฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 9 ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ / ร้อยละของ นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของโรงเรียน ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 (1 ต. ค. 2554 – 30 มิ. ย. 2555)

5 ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking: C) ความหมาย บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดหาแนวทาง ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความหมาย บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดหาแนวทาง ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การทำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นฟันผ่า (Proactive Working: P) ความหมาย ทำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีสติและ เหตุผล ทำงานอย่างเป็นสุขด้วยใจที่มุ่งมั่น ความหมาย ทำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีสติและ เหตุผล ทำงานอย่างเป็นสุขด้วยใจที่มุ่งมั่นสู่จุดมุ่งหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives: D) ความหมาย มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ความหมาย มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งพึ่งตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google