งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย มณีย์ พุ่มพึ่งศรี วิจัย ประเภทการเรียนการสอน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหา คือการออกเสียงพยัญชนะ สระ คำควบกล้ำไม่ชัดเจน การแจกลูกสะกดคำ การใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้อง การเขียนสะกดคำและประโยคมีผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้อื่นอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำและต้องแก้ไขผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นำมาแก้ปัญหา จึงพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะจะทำให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นำมาแก้ปัญหา จึงพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะจะทำให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำก่อนเรียน และหลังเรียน  ประโยชน์ของการวิจัย ได้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเขียนเรื่องชนิดของคำ

5 ผังสรุปศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนก่อนเรียน และหลังเรียน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 คะแนนแบบฝึกศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่องชนิดของคำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง ช วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ การทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับการศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน คะแนน จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ก่อนเรียน 16 50 26 15.64 52.15 หลังเรียน 44 25.94 86.47

6 สรุปผลการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องชนิดของคำวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษา ห้อง ช มีประสิทธิภาพ / ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

7 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google