งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องทำ HA ? เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องทำ HA ? เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องทำ HA ? เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี
เพราะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข , สป.สช และ สสจ. เพราะทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

2 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ปี 2557

3 วิสัยทัศน์ (ความฝันที่ต้องเป็นจริง)
‘เป็นเลิศด้านบริการ ทำงานเพื่อประชาชน ทุกคนมีความสุข’

4 พันธกิจ (ขอบข่าย-หน้าที่)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นสำคัญที่จะพัฒนา)
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมและมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

6 เป้าประสงค์ (ความมุ่งหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
ทีมบริหารและทีมทั้ง 7 ต้องนำไปทำโครงการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

7 เข็มมุ่ง (สิ่งที่โรงพยาบาลมุ่งเน้นให้กิดผลลัพธ์ที่ดี)
ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร การดูแลต่อเนื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA และ HPH


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องทำ HA ? เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google