งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 Microsoft Domain-Specific Language (DSL) Tools Brief Description Visual Studio 2005 to enable building custom designers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 Microsoft Domain-Specific Language (DSL) Tools Brief Description Visual Studio 2005 to enable building custom designers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 Microsoft Domain-Specific Language (DSL) Tools Brief Description Visual Studio 2005 to enable building custom designers for visual domain-specific languages. The tools include a wizard that generates a complete designer solution, a graphical designer for domain models (meta-models) and a set of Code Generator. Systems DesignSystems Design VS. Systems Design 1 2 01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 111201023456789101112010234567891011 พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr pichai@moc.go.th pichaitak@gmail.com pichai5@yahoo.com pichaitak@hotmail.com http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page the free encyclopedia.

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 Systems Design 1.Design Definition 2.Type of Design http://www.dexigner.com/http://www.dexigner.com/ TYPES ตัวอย่างการออกแบบระบบต่างๆ Design Directory | Design Database | Design Forums | Newsletter | Mailing List | Wap | Link to Us | Contact & About Usesign DirectoryDesign DatabaseDesign Forums NewsletterMailing ListWapLink to UsContact & About Us http://www.tutorialized.com/http://www.tutorialized.com/ TUTOR http://www.innovasiagraphics.com/http://www.innovasiagraphics.com/ Design Sample

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 Systems Design เกี่ยวพันกับ การบริหารจัดการองค์กรอย่างไร เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา การตัดสินใจ: การคิด จัดการ วางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ การจัดการ/ ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไป จัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และ ปฏิบัติการ การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการ จัดการ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/ วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/ วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบ วิธีการ งบประมาณ /ทุน 1.Systems Designs(การออกแบบระบบใหม่ทดแทนและหรือทำงานร่วมกับระบบเดิม) คือกระบวนการ หรือศิลปะ ในการกำหนดการจัดสรร ทรัพยากร ฮาดร์แวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย ข้อมูล ระเบียบความตกลงและงบประมาณ ที่จะใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองตอบความต้องการองค์กร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ (Object-oriented analysis and design ) เป็นแนวทางศึกษา 2.http://en.wikipedia.org/wiki/System_design การออกแบบวัตถุจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำ แผนมาปฏิบัติ(Phase II) หรือ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการมีแผนทำงานhttp://en.wikipedia.org/wiki/System_design 3.System Design Life Cycle Phase IIPhase IPhase III

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 ระบบงานที่เป็นอยู่มีอยู่ ในองค์กร Enterprise (Real Sectors/Entity):- Business:- Vision, Mission, Strategy, Functional area Data/ Information จะใช้หลัก Systems Analysis ศึกษา ระบบงานใหมีที่ต้องการในองค์กร Enterprise (Virtual Sectors):- Application จะใช้หลัก Systems Design ศึกษา (Object-oriented analysis and design ):-Object-oriented analysis and design Unified Modeling Language (UML) เทคนิค และเครื่องมือ นวัตกรรม เทคโนโลยี (ICT Sectors):- HW/Network/Telecommunication Software Engineering build Applications จะใช้หลัก Software Development Life Cycle ศึกษา Software Application Create & MA

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 3D Design (84) Advertising Design (170) Aerospace Design (17) Animation (209) Architecture (240) Art (256) Book Design (15) Ceramic Design (12) Communications Design (99) Costume Design (3) Craft Design (16) Digital Design (150) Engineering Design (31) Exhibition Design (36) 3D Design Advertising Design Aerospace Design Animation Architecture Art Book Design Ceramic Design Communications Design Costume Design Craft Design Digital Design Engineering Design Exhibition Design Fashion DesignFashion Design (78) Film - Cinematography (91) Floral Design (44) Film - Cinematography Floral Design Food DesignFood Design (4) Furniture Design (121) Game Design (38) General Design (79) Glass Design (24) Graphic Design (902) Illustration (98) Industrial Design (438) Information Design (4) Interface Design (24) Interior Design (143) Jewelry Design (107) Landscape Design (16) Lighting Design (45) Logo and Branding Design (151) Magazine Design (8) Furniture Design Game Design General Design Glass Design Graphic Design Illustration Industrial Design Information Design Interface Design Interior Design Jewelry Design Landscape Design Lighting Design Logo and Branding Design Magazine Design Marine DesignMarine Design (6) Multidisciplinary Design (43) Packaging Design (50) Multidisciplinary Design Packaging Design PhotographyPhotography (134) Print Design (79) Regional (699) Retail Design (13) Set Design (6) Textile Design (30) Toy Design (3) Transportation (30) Typographical Design (71) Urban Design (143) Web Design (738) Print Design Regional Retail Design Set Design Textile Design Toy Design Transportation Typographical Design Urban Design Web Design DESIGN DIRECTORY

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 Information Management การบริหารสารสนเทศ /การจัดการสารสนเทศ คือ การออกแบบระบบงานใหม่ ใช่หรือไม่ ???? 1. is designed to produce a new type of manager: one who is able to translate business objectives into effective information systems and services. 2. The planning, organization, control and exploitation of information resources in organizations. 3. You will have the skills and knowledge necessary to address a wide range of business information needs, such as: corporate information policy formulation, design, evaluation and integration of effective information systems and services, the exploitation of IT for competitive advantage; integration of internal and external information and data.

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 1.the need for specification 2.the need for design 3.techniques for programming 4.techniques for testing 5.the need for documentation Systems Design เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประยุกต์ใช้และพัฒนา Application ประเภทการออกแบบระบบ 1.Types of Model 2.Process model The Life Cycle (or Waterfall) Model The Prototyping Model Data Structure VS. JAVA Data Structure liststrees queuestables stacksgraphs

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 Systems design 1. is the process or art of defining the hardware and software architecture, components, modules, interfaces, and data for a computer system to satisfy specified requirements.hardwaresoftwaredatacomputer systemrequirements 2.One could see it as the application of systems theory to computing. Some overlap with the discipline of systems analysis appears inevitable.systems theory computingsystems analysis 3.Prior to the standardisation of hardware and software in the 1990s which resulted in the ability to build modular systems, systems design had a more crucial and respected role in the data processing industry. The increasing importance of software running on generic platforms have enhanced the discipline of software engineering at systems design's expense.standardisationmodular data processingsoftware engineering 4.Object-oriented analysis and design methods are becoming the most widely used methods for system design. The UML has become the standard language used in Object-oriented analysis and design. It is widely used for modeling software systems and is increasingly used for designing non-software systems and organizations.Object-oriented analysis and designUMLObject-oriented analysis and design

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 1.1940s: First computer users wrote machine code by hand. 2.1950s: Early tools, such as macro assemblers and interpreters were created and widely used to improve productivity and quality. First generation optimizing compilers. 3.1960s: Second generation tools like optimizing compilers and inspections were being used to improve productivity and quality. The concept of software engineering was widely discussed. First really big (1000 programmer) projects. Commercial mainframes and custom software for big business. 4.1970s: Collaborative software tools, such as UNIX, code repositories, make, and so on. Minicomputers and the rise of small business software.UNIXMinicomputers 5.1980s: Personal computers and workstations and an emphasis on process like the CMM. The rise of consumer software.Personal computersCMM 6.1990s: Object-oriented programming and agile processes like Extreme programming gain mainstream acceptance.Object-oriented programmingagile processesExtreme programming 7.1990s: The WWW and hand-held computers make software even more widely available.WWW 8.2000s: Managed and interpreted platforms such as.NET, PHP, and Java make writing software easier than ever before..NETPHPJava History of Software Engineering

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10 Object-oriented analysis and designObject-oriented analysis and design methods are becoming the most widely used methods for system design. The UML has become the standard language used in Object-oriented analysis and design. It is widely used for modeling software systems and is increasingly used for designing non-software systems and organizations.UMLObject-oriented analysis and design

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 1.The Capability Maturity Model (CMM) is a method for evaluating and measuring the maturity of the software development process of organizations on a scale of 1 to 5. The CMM was developed by the Software Engineering Institute (SEI) at Carnegie Mellon University in Pittsburgh. It has been used extensively for avionics software and for government projects since it was created in the mid-1980s. The Software Engineering Institute has subsequently released a revised version known as the Capability Maturity Model Integration (CMMI).software development process Software Engineering InstituteCarnegie Mellon University Pittsburghavionics software Software Engineering Institute 2.The purpose of CMM Integration is to provide guidance for improving your organization’s processes and your ability to manage the development, acquisition, and maintenance of products or services.

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 Microsoft Domain-Specific Language (DSL) Tools Brief Description Visual Studio 2005 to enable building custom designers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google