งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to the Principles of Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Dentistry Dr. Kannika Chukiatmun DDS., MD. Feb 2002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to the Principles of Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Dentistry Dr. Kannika Chukiatmun DDS., MD. Feb 2002."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to the Principles of Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Dentistry Dr. Kannika Chukiatmun DDS., MD. Feb 2002.

2 การพัฒนาการสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยี ทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

3 ข้อมูลข่าวสารผู้ป่วย แพทย์ การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาสาธารณสุข

4 ข้อมูลที่ต้องบอก แก่ผู้ป่วย การตัดสินใจเลือก วิธีการรักษา การ รักษา แพท ย์ ผู้ป่ว ย

5 การพยายามหาหลักฐานมาช่วยใน การตัดสินใจให้การรักษาแก่ผู้ป่วย และการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทักษะการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และ การนำมาปรับใช้เป็นแนวทางรักษา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่า ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และแพทย์ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา Evidence-Based Medicine

6 การระบุปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูล การใช้วิจารณญาณ การตัดสินใจนำมาใช้ แก้ปัญหาทางคลินิก การบันทึก ประเมินผล และ ปรับปรุงแก้ไข

7 แนวทางเดิม Evidence-based 1. Clinical experience + Evidence 2. Basic pathophysiologic knowledge + new data 3. Intuition + critical appraisal 4. Expert opinion + all

8 Previous recommended treatments New regimen of treatments แพท ย์ การ ตัดสินใจ เลือก วิธีการ รักษา Systematic review CPG Searching of evidence Critical appraisal

9 Patient circumstance Evidenc e from researc h Preferences Value Right Clinical decision making

10 Resources Evidenc e Values Value for money in terms of marginal and opportunit y costs Data about public preferences Evidence about cost- effective ness Evidence-based policy-making

11 Dentistry 1. Shifts in health care technology : molecular biology : infection control : material science : management system (Health care improvement / Computer assist)

12 2. Increasing information : Dentist / patient : Research / published data : Academy : Company (Information Technology) Dentistry

13 3. Patient ’ s role in treatment plan : Patient ’ s right : Insurance system : Health care reform

14 Identify clinical problems Search for evidence Make sense of evidence Act on evidence (D.Rucgards and A.Lawrence: Evidence based dentistry.BDJ 1995;179;270-273) Up date evidence Discard Store

15 EBD organizations Center for EBD -U.K. Cochrane collaboration oral health group - U.K., Canada, Australia, New Zealand - USA - Germany, Denmark, Switzerland - Japanetc.

16 EBD organizations European cochrane centers -Aarhus (Denmark) K + containing tooth paste in hypersensitivity - Cork (Ireland) Endodontics

17 EBD organizations Scandinavian Society for prosthetic Small groups / Individual partners - Malta (Surgery) - Switzerland (Cost- efficiency) - Netherland (Radiography)

18 Activity Collecting and exchanging information Reviewing of evidences Quality control of research and publication Clinical Practice Guideline Evidence-based journals EBM Tool/Notes/Hand books Training the tutors

19 Restorative Dentistry Toxic from amalgam filling Dental restoration : What type of filling? Preventive Dentistry Fluoride gel application Oral Surgery Prophylaxis removal of 3 rd molar

20 Obstacles 1. Lack of information about EBD 2. Revision of the quality of dental research - Small number of clinical trials - Gray zone in dentistry - Gap knowledge

21 Obstacles 3. Training and continuing education 4. Application in day-to-day practice 5. Community

22 EBD “. ………. must always be regarded as an adjunct to, and not as substitute for, sound clinical judgement and patient preferences ” (Asbjorn Jokstad: EBD, NOV.1998)

23 Evidence-Based Dentistry Practical Approach Dr.Kannika Chukiatmun DDS.,MD. Feb 2002

24 การระบุปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูล การใช้วิจารณญาณ การตัดสินใจนำมาใช้ แก้ปัญหาทางคลินิก การบันทึก ประเมินผล และ ปรับปรุงแก้ไข

25 แนวทางปฏิบัติ 1. การระบุปัญหาทางคลินิก P = Patient Whom is it about ? Population I = Intervention Which manoeuvre ? Intervention C = Comparison O = Outcome What outcome ? Out come - Out put - Impact Clinical significance***

26 Asking Clinical Problems P - Patient / Situation I - Intervention (Therapy / Diagnosis / Prevention / Management / Economic / Exposures / Causes / Prognostic factors)

27 Asking Clinical Problems C - Comparison (Placebo / Standard methods) O - Outcome (Best result / negative or positive effect)

28 1. Clinical evidence : How to gather clinical findings properly and interpret them soundly? 2. Diagnosis : How to select and interpret diagnostic tests? 3. Prognosis : How to anticipate the patient ’ s likely cause? 4. Therapy : How to select treatments that do more good than harm? 5. Prevention : How to screen and reduce the risk of disease? 6. Education : How to teach yourself, the patient, and the family what is needed? Where do clinical questions come from?

29

30 2. การสืบค้นข้อมูล Libraries Specialist information centers Information resources / Databases Internet sites Journals / Books / Gray Literature / Other materials Experts opinion / Peer Reviews / Colleagues etc. แนวทางปฏิบัติ

31 3 way of finding things on the web - Direct tip offs - Serendipity - A Systematic Search

32 2. การสืบค้นข้อมูล - ฐานข้อมูลทั่วไป - ฐานข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ / การแพทย์ - ฐานข้อมูล EBM / EBD แนวทางปฏิบัติ

33 การสืบค้นข้อมูล 1. ฐานข้อมูลทั่วไป : Search Engines - Hot Bot- Google- Excite - Infoseek- Yahoo - Alta Vista- Northern Light : Meta Search Engine - Dogpile- Meta Crawler - Cyber 411- Pre Fusion

34 การสืบค้นข้อมูล 1. ฐานข้อมูลทั่วไป ( ต่อ ) : Specialty databases - The Internet Sleuth - Beaucoup - Search. com

35 การสืบค้นข้อมูล 2. ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ : ENTREZ: Inspec : BioMedNet: MATH SCI etc. : STN International : Metadex

36 การสืบค้นข้อมูล 3. ฐานข้อมูลทางการแพทย์ : MEDLINE: HTA : OMNI: Health STAR : CINAHL: AIDSLINE : EMBASE: CANCERLIT etc.

37 การสืบค้นข้อมูล 4. ฐานข้อมูล EBM / EBD : EB Web sites/ ScHARR (Netting the Evidence) : The Cochrane Library : Best Evidence : TRIP : CASP etc.

38 Search rules and syntax Boolean logic- AND, OR, NOT (BUT NOT) Proximity operators- ADJACENT - NEAR - FOLLOWED BY etc. Implied boolean- +/-,&

39 Search rules and syntax : Ctrl - F : Book mark : Truncation (*, $, #) : Wild cards (?)

40 Search features 1. Phrase searching 2. Tresaurus searching 3. Field searching

41 Field searching Term (field / tag) Operator Term (field / tag)

42 EBM Search Usefulness = Relevance x Validity Effort

43 Seeking the evidence 1. Medline search * (Vendors, IGM, PubMed) 2. Cochrame library and DARE database 3. Best evidence CD-ROM (Access via TRIP, DARE, IDEA) 4. Health star * HTA sites (Via IGM) 5. NHS Economic Evaluation Database (NEED: CRD ’ S)

44 Seeking the evidence 6. TRIP Database (18 databases of EB linkes) 7. Internet Database of EB Abstracts and Articles (IDEA) 8. Clini web, OMNI & Net Medicine Med Finder 9. Lists of topic covered by EB Information units - ARIF (Aggressive Research Intelligent Unit) - NZHTA (NZ Health Technology Assessent Clearing House) 10. Academic/Institution/Gov. report.

45 Where to next? - Health related Web - Search engines

46 3. การใช้วิจารณญาณ (Critical Appraisal) - Level of evidence, Type of evidence, Study design and the pitfalls, Statistics used - Users ’ guide to medical literature*** - Others guidelines / Modifications ** etc. แนวทางปฏิบัติ

47 In vitro ( ‘ test tube ’ ) research Animal research Ideas, Editorials, Opinions Case Reports Case Series Case Control Studies Cohort Studies Randomized Controlled Studies Randomized Controlled Double Blind Studies The Evidence Pyramid (Research design hierarchy)

48 Type of evidence Primary studies - Therapy - Diagnosis - Harm - Prognosis

49 Secondary studies - Overview / Systematic review - Practice Guidelines - Decision Analysis - Economic Analysis Type of evidence

50 Appropriate study designs Qualitat ive Cross Sectio nal Case- controlled Cohor t RCTSystem atic review Diagnosis  Therapy  Prognosis  Screening  View/beliefs perceptions  Prevalence/hypot hesis generation 

51 Critical appraisal (The assessment of methodological quality) Evidence  Quality rating  Evidence table Graded recommendation  Considered judgment (Strength of evidence)

52 Meta-analysis Systematic reviews Randomized controlled trials Expert opinion Non-analytic studies Observational studies Quality rating Evidence table Considered judgment (Strength of evidence) Graded recomme ndation

53 Appraisal Strategy Methods for doing an assessment of the strength of evidence “ Range from quick scoring system to exhaustive analysis of methodology, statistics and reporting. ” Anderson 2000

54 Quality of Evidence Hierarchy of evidence The Check List for quality of the evidence –Validity –Clinical important – Relevance

55 Quality of Evidence The Method for Check List ’ s construction – IMRAD format Introduction (WHY the author did?) Method (HOW they did?) Results (WHAT they found?) Discussion (WHAT is that means?) – CONSORT and QUORUM (for RCT and Meta-analysis)

56 Evidence table I D of the evidence Design Validity Results Rating -Yes / No / Not sure / N/A - 5 / 4 / 3 / 2 / 1 etc. Balancing table / Comparing table

57 Meta-analysis Systematic reviews Randomized controlled trials Expert opinion Non-analytic studies Observational studies Quality rating Evidence table Considered judgment (Strength of evidence) Graded recomme ndation The Criteria & reports

58 Remarks


ดาวน์โหลด ppt Introduction to the Principles of Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Dentistry Dr. Kannika Chukiatmun DDS., MD. Feb 2002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google