งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Use of Computer Multimedia Program to Promote English Grammar Knowledge and Positive Attitudes of The Second Year Diploma Student นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
นักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิชานี้มีพื้นฐานความรู้ด้านไวยากรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นักเรียนมีทัศนคติด้านลบกับรายวิชาภาษาอังกฤษ มีความเห็นว่า ภาษาอังกฤษเรียนไปแล้วแต่ไม่ได้นำเอาไปใช้เกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตจึงตกอยู่กับ สื่อคอมพิวเตอร์นั่นเอง โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อมัลติมีเดียซีดีรอมเพื่อการศึกษา การให้ผู้เรียนเล่นและเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นคอมพิวเตอร์นั้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน และสามารถควบคุมทิศทางการเรียนรู้ของตนได้ การสนุกอย่างมีสติ หรือมีสติแล้วสนุกด้วย

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม (English Discovery ) เป็นโปรแกรมที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยี ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เหมาะสมกับธรรมชาติ ของการเรียนภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบบริหารการจัดการและการติดตามผล อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฝึกทักษะทางภาษาได้ครบทุกทักษะ ของ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

5 แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ลักษณะและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1. วีดิทัศน (Video) เป็นสื่อที่สามารถแสดงผลไดทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียง 2. เสียง (Sound) เสียงจะถูกบันทึกและเก็บไวในรูปแบบดิจิทัล สามารถนํามาเลนซ้ำได 3. ตัวอักษร (Text) รวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณพิเศษตาง ๆ ซึ่งมีรูปแบบ ขนาด และสี 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นการนําภาพกราฟกมาทําใหมีการเคลื่อนไหว 5. ปฏิสัมพันธ (Interactive) เป็นการที่ผูใชสามารถโตตอบสื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดีย 6. ภาพนิ่ง (Still images) ไดแกภาพที่ไมมีการเคลื่อนไหว

6 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปี
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค. 5101) จำนวน 32 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านไวยากรณ์และ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ

7 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน 3.วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุปผลการวิจัย ความรู้ด้านไวยากรณ์ จำนวนนักศึกษา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ก่อนทำการเรียนการสอน 32 50 24.40 6.56 หลังการทำการเรียนการสอน 33.71 7.15

9 สรุปผลการวิจัย เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ก่อนทำการเรียนการสอน 10 5 3.17 0.91 หลังการทำการเรียนการสอน 4.77 0.69

10 อภิปรายผลการศึกษา การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านไวยากรณ์ และ มีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นเนื่องจากเหตุผลบางประการดังต่อไปนี้ เป็นสิ่งแปลกใหม่เร้าใจสำหรับผู้เรียนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นการตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะบุคคล การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นการเรียนรู้โดยการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน สามารถกำหนดการเรียนรู้ของตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google