งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 EndNote Web คืออะไร ? เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

3 EndNote Web มีประโยชน์อย่างไร
จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้ อย่างเป็นระบบทุกภาษา ลงทะเบียนภายใต้ IP ของ มฟล. เท่านั้น โดยมีอายุการใช้ งาน 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล

4 ขั้นตอนการใช้งาน Register ลงทะเบียน www.myendnoteweb.com
2. Installer Toolbars ติดตั้ง Cite Your Write Plug in 3. Collect Reference นำเข้าบรรณานุกรม 4. Oragnize & Share References จัดการ บรรณานุกรม เพิ่ม ลบ 5. Export Reference นำบรรณานุกรมออก/สรุปหรือ บรรณานุกรมทั้งหมด 6. Cite While You Write in Microsoft Word การใส่ อ้างอิงและบรรณานุกรมขณะทำงานบนโปรแกรมเวิร์ด

5 จากนั้นคลิกปุ่ม create an account
1. Register ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ในครั้งแรก ได้ที่ จากนั้นคลิกปุ่ม create an account

6 1.ให้ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน (hotmail, gmail, yahoo, mfu mail ฯลฯ)
2. คลิก Continue

7 Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป
1.ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น mfu123*** ) พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิก I Agree

8 เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ http://www.myendnoteweb.com
เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะ Log-in เข้าโปรแกรมอัตโนมัติ

9 1. แถบเมนูต่างๆ เช่น สร้าง นำเข้า แชร์บรรณานุกรม
หน้าหลัก 1 2 1. แถบเมนูต่างๆ เช่น สร้าง นำเข้า แชร์บรรณานุกรม 2. My References แสดงการนำเข้า กลุ่ม จำนวน

10 2. Install Toolbars 1 2 1. คลิกที่แถบเมนู Options
2. คลิกที่ Download Installers

11 Download Plug-in 1. เลือกระบบปฏิบัติการได้ Window/Macintosh
2. คลิกที่ Download Windows 1 2

12 Install Plug-in Run program จนสำเร็จ จากนั้นคลิก Finish
Install ไปที่ Start เลือก - Drive C - Program File - EndNote Plug- Ins - ENWSetup (ติดตั้งโปรแกรม)

13 แสดงแถบเมนู EndNote ใน MS Word

14 3. Collect Reference Online Search สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดทางออนไลน์
Direct Export นำเข้าบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สืบค้น 2. New References เพิ่มบรรณานุกรมโดยใส่เข้าไปเอง 3. Import References บันทึกไฟล์นามสกุล RIS format และนำเข้าภายหลัง

15 New Reference เลือกเมนู Collect จากนั้นเลือก New Reference 2. เลือกฟอร์มของประเภททรัพยากรที่จะใส่ข้อมูลบรรณานุกรม เช่น Book เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save 1 2 กรณีบรรณานุกรมชื่อผู้แต่งคนไทย ให้ใส่สัญลักษณ์ , ตามหลังนามสกุล เช่น ปรีชา สุวรรณพินิจ,

16 1. ข้อมูลบรรณานุกรมจะถูกบันทึกสู่โปรแกรม
EndNote โดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ที่ Unfiled 2. คลิกที่ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลบรรณานุกรม 2 1

17 เลือกสืบค้นจากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
Direct Export เลือกสืบค้นจากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

18 ตย. จากฐาน ScienceDirect

19 ระบุคำค้นหาเอง หรือ เลือกค้นตามกลุ่มสาขา

20 แสดงผลลัพธ์การสืบค้น
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม Export จะปรากฎหน้าจัดการ บรรณานุกรม 2 1

21 ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote อัตโนมัติ
2 1

22 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมที่ถ่ายโอนสู่ EndNote จากฐาน ScienceDirect

23 ตย. จากฐาน EBSCO จากเมนู Single Search

24 1. การจัดการผลลัพธ์ 2. จัดเก็บบรรณานุกรมหลายๆ รายการ

25 รายการที่เลือกจะจัดเก็บไว้ใน Folder

26 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมที่ถ่ายโอนสู่ EndNote จากฐาน EBSCO
1 3 2 1. คลิกเลือก Remove these items from folder after saving 2. คลิกรูปแบบการ ถ่ายโอนข้อมูล ให้คลิก Direct Export to EndNote Web 3. คลิกปุ่ม Save เพื่อถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote Web

27 4. Organize & Share References
2. คลิกที่ Manage My Groups

28 Create New Group 4 2 5 1 3

29 Share Group 1. คลิกเมนู Organize 2. คลิกที่ Manage My Groups

30 คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group ระบุ ที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้ /เงื่อนไข คลิกที่ปุ่ม Apply

31 Edit / Delete Share Group

32 5. Export Reference เลือกเมนู Format
จากนั้นเลือก Bibliography Use the “Export Reference” option from the “Format” tab to save your reference collection in a format that allows you to import them into Reference Manager (or other biblio packages).

33 Format Bibliography เลือกบรรณานุกรม จาก Folder
เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เช่น APA หรือ รูปแบบอื่นๆ เลือก File Format (RTF (rich text file) จากนั้นคลิกปุ่ม Save

34 Exportlist file automatic to Microsoft Word
exportlist.rtf

35 6. Cite While You Write in Microsoft Word
1 3 Use the EndNote Web Cite While You Write Plug-in to insert references 1. Find Citations 2.Select reference 3. Insert them into your manuscript 2 1. เปิดMicrosoft Word คลิกที่แถบ EndNote Web เลือกที่ 2. วาง Cursor ไว้หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง 3. คลิกที่เมนู Insert Citation

36 Find / Insert References
1 2 1. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง 2. จะปรากฏบรรณานุกรมทั้งหมด คลิกเลือก 3. คลิกที่ปุ่ม Insert 3

37 Cite / References Automatic

38 Change bibliography style
available output styles. 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมอื่น จากเมนู Style 2. จะปรากฏบรรณานุกรมทั้งหมด คลิกเลือก Style ที่ต้องการ

39 Edit Citation To add or exclude information in the citation, add or delete a citation, or change the order of citations in a group.

40 Remove, Insert, Update

41 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel


ดาวน์โหลด ppt การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google