งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยการสื่อสารการตลาด (AMC2202)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยการสื่อสารการตลาด (AMC2202)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยการสื่อสารการตลาด (AMC2202)
อ.สิริพร มีนะนันทน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

2 การวิจัย ประเภทของการวิจัย ประเภทการวิจัยตามลักษณะของข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)

3 การวิจัย กระบวนการวิจัย ขั้นที่ 1 การริเริ่มงานวิจัย
ขั้นที่ 2 การวางแผนการวิจัย ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 5 การสรุปผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

4 กระบวนการวิจัย การริเริ่มงานวิจัย
การกำหนดประเด็น (หัวเรื่อง) ในการวิจัย ข้อสงสัย คำถาม โจทย์ ที่แหล่งทุนหรือองค์กรที่ต้องการทำการสื่อสารการตลาดมี ความสนใจ และต้องการแสวงหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจากตำรา ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารที่ เกี่ยวข้อง เป็น “รากฐาน” ที่สำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นงานวิจัย การกำหนดแนวคิด ตัวแปร และการระบุคำนิยามศัพท์ การกำหนดโจทย์การวิจัย

5 กระบวนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของโจทย์หรือคำถามนำในการวิจัย การกำหนดเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และแนวทางการ ประมวลผลการวิจัย สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกไว้ การตรวจสอบความเที่ยง และความตรงของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

6 กระบวนการวิจัย การสรุปผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้
การนำเสนอข้อสรุปที่ได้รับจากการวิจัย การอภิปรายเกี่ยวกับจุดเด่นที่ค้นพบ และข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย ในเชิงปฏิบัติ ในเชิงการเป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยชิ้นต่อไป

7 การสื่อสารการตลาด หลักของนักการสื่อสารการตลาด คือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ขยายความให้ชัดเจนคือเมื่อมีการสื่อสารการตลาดจะมีคำว่าการสร้างตราสินค้า (Branding) เข้ามาเกี่ยวข้อง หัวใจของนักสื่อสารการตลาดคือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกช่องทาง ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกำไรจะตามมาเมื่อการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ

8 การสื่อสารการตลาด เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาดที่ต้องวางแผนและประยุกต์เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งสารถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลและชักจูงลูกค้าให้รู้จักสินค้านั้นจะเป็นช่องทางคล้ายกับที่นักสื่อสารมวลชนใช้ ซึ่งเครื่องมือหลักที่นักสื่อสารการตลาดใช้มีทั้งหมด 6 ช่องทาง คือ 1 การโฆษณา (Advertising) 2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 3 การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication) 4 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication) 5 สื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication) 6 การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event)

9 ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยการสื่อสารการตลาด
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ที่มีต่อทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเว็บไซต์จีบันดอทคอมผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์

10 การวิจัย vs การสื่อสารการตลาด
ทำไมเราต้องเรียนการวิจัยการสื่อสารการตลาด? ประโยชน์ของการวิจัยการสื่อสารการตลาด?

11 assignment ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาคนละ 1 เรื่อง แล้วศึกษาในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ ชื่องานวิจัย / ที่มาและความสำคัญ การเก็บข้อมูล / การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา วิเคราะห์ว่างานวิจัยชิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการสื่อสารการตลาดของ องค์กรหรือของกรณีศึกษาในงานวิจัยชิ้นนั้น นำเสนอหน้าชั้นเรียน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยการสื่อสารการตลาด (AMC2202)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google