งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมจำแนกรุ่นรถยนต์ โครงสร้างแบบ Relative bag of words ( รุ่นสอง )

2 . OUTLINE  ความสำคัญและที่มาของ โครงงาน  วัตถุประสงค์ของโครงงาน  ขอบเขตของโครงงาน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  โครงสร้างของระบบ  ความสัมพันธ์ของถุงคำ  ความก้าวหน้า  สรุปผลการทำงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ตารางการดำเนินงาน 1

3 . ความสำคัญและที่มา ของโครงงาน 3 2 จากการที่ได้ศึกษาโครงงานโปรแกรมจำแนกรุ่น รถยนต์ ( รุ่นแรก ) โครงสร้างแบบถุงคำ (bag of words) ทำ ให้ทราบปัญหาว่าวิธีนี้ยังมีปัญหาอยู่หากจำนวนรถยนต์ ในภาพมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคัน วิธีการนี้จะจำแนกรุ่น รถยนต์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องมีการศึกษาวิธีการที่มี ประสิทธิภาพดีกว่าคือโครงสร้างแบบเชิงความสัมพันธ์ ( relative bag of words) ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถ แก้ปัญหาดังกล่าวได้ จะทำให้การระบุรุ่นและยี่ห้อรถได้ อย่างแม่นยำ

4 Relative bag of words. ความสำคัญและที่มา ของโครงงาน 3 Car A Car B Car C

5 . วัตถุประสงค์ของ โครงงาน 5  เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบุรุ่นและยี่ห้อรถ หลายคันในภาพแบบอัตโนมัติ  เพื่อพัฒนาวิธีการระบุรุ่นและยี่ห้อรถที่มี ความแม่นยำและแก้ปัญหาจากโครงงาน ในรุ่นที่ 1  เพื่อพัฒนาวิธีการระบุรุ่นและยี่ห้อรถ แบบ relative bag of words 4

6 . ขอบเขตของ โครงงาน 6  ออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ รุ่นรถที่ใช้กับเทคนิค relative bag of words  ใช้โครงสร้างแบบ relative bag of words ในการระบุรุ่นและยี่ห้อรถ  โปรแกรมสามารถระบุรุ่นและยี่ห้อรถใน ภาพที่มีจำนวนรถ 2 คันขึ้นไปแบบอัตโนมัติ ได้ โดยเป็นรถที่มีในฐานข้อมูล 5

7 . ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ 7  โปรแกรมช่วยให้การระบุรุ่นและยี่ห้อมี ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  โปรแกรมสามารถระบุยี่ห้อและรุ่นรถที่มี จำนวนมากกว่าหนึ่งคันได้  โปรแกรมระบุรุ่นและยี่ห้อรถได้อย่าง แม่นยำ 6

8 . โครงสร้างของ ระบบ DB Feature Extraction (SIFT) Feature Extraction (SIFT) OUTP UT Bag of Words Relative Bag of Words Relative Recognition (MATCHING ) Feature Extraction (SIFT) Feature Extraction (SIFT) INPUT IMAGE (model) INPUT IMAGE (model) INPUT IMAGE ( จำแนก ) TRAINING RALATIVE 7

9 . ความสัมพันธ์ของถุงคำ : อัตราส่วน ระยะห่างระหว่างภาพ 8 GaGa GbGb BRAND: ABRAND:B GaGa GbGb A ABAB B

10 . ความสัมพันธ์ของถุงคำ : ภาพที่เป็น เอกลักษณ์ของรถยนต์ 9 นอกจากความสัมพันธ์ของถุง คำที่เป็นอัตราส่วนของระยะห่างแล้ว เพื่อให้โปรแกรมสามารถ จำแนก ยี่ห้อและรุ่นรถได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ต้องมีการตรวจสอบจำนวนภาพที่ ถูกนำมา match ว่ามีจำนวนครบ ตามที่กำหนดไว้ในถุงคำของรถแต่ ละยี่ห้อหรือไม่ เช่น รถยนต์รุ่น A มีการเก็บ ชิ้นส่วนเอกลักษณ์ในฐานข้อมูลไว้ 5 ภาพ เป็นภาพ โลโก้ ไฟหน้าซ้าย - ขวา และไฟหลังซ้าย - ขวา เมื่อ ตรวจสอบแล้วจำนวนภาพที่ใช้ match กับภาพอินพุดมีน้อยกว่า น้อยมากแค่ 1 หรือ 2 ภาพ โปรแกรมจะไม่จำแนกว่าเป็น รถยนต์รุ่น A หรืออาจกล่าวได้ว่าการที โปรแกรมจะจำแนกได้ว่าเป็น รถยนต์รุ่นได้ต้องมีการตรวจสอบ จำนวนภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ รถยนต์คันนั้นว่ามีครบตามที่กำหนด หรือไม่ ยี่ห้อ A

11 . ความก้าวหน้า : ออกแบบ ฐานข้อมูล 11 10 COLUMN NAMEDATATYPENOTNULLFLAGSDEFAULT VALUE idINT(10)/UNSIGNEDNULL brandVARCHAR(45)/NULL modelVARCHAR(45)/NULL angleVARCHAR(45)/NULL pic_fileLONGBLOBLNULL pic_nameVARCHAR(45)/NULL pic_typeVARCHAR(45)/NULL

12 . 12 ความก้าวหน้า : สร้าง ฐานข้อมูลด้วย MySQL 11

13 . ความก้าวหน้า : สร้างการ ติดต่อฐานข้อมูล 12 row = mysql_fetch_row(result);

14 . 14 ความก้าวหน้า : Match ภาพ (SIFT) 13

15 พันาต่อ. 15 ความก้าวหน้า : Match ภาพ (SIFT) 14

16 . สรุปผลการทำงาน  นำโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บ ภาพรถยนต์ของระบบ  นำฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้มาสร้างเป็น ฐานข้อมูล และได้เก็บภาพชิ้นส่วนรถยนต์ลง ในฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในกา match กับ ภาพอินพุต  สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่สร้าง ขึ้นกับโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมนำค่าที่อยู่ใน ฐานข้อมูลไปใช้ match และแสดงผลได้  เปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการ match ภาพ จาก ที่ก่อนหน้านี้ได้ใช้ framework ที่เป็นของ emguCV มาเป็นภาษา C++ และ SIFT  เขียนโปรแกรมให้สามารถแสดงผลจำนวน ตำแหน่ง match point ของภาพระหว่างอินพุต กับภาพในฐานข้อมูลได้ 15

17 . ปัญหาและข้อเสนอแนะ 16  ไม่สามารทำงานได้ตามตารางการ ดำเนินงานที่กำหนดได้ เนื่องจากได้เปลี่ยน ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมการ match ภาพ จากเดิมที่ใช้ emguCV มาเป็น C++ และ SIFT ทำให้งานในส่วนของการ match ภาพ แบบ One to Many ยังไม่สามารถใช้งานได้  การใช้งานส่วนของ UI ยังไม่สามารถ แสดงผลการทำงานของโปรแกรมได้เนื่องจาก การเขียนโค้ดนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยทำให้ไม่ สามารถทำการกำหนดค่าในการนำไปใช้งาน ได้

18 . ตารางการดำเนินงาน : ตารางการ ดำเนินงาน เทอม 1/2553 17

19 . ตารางการดำเนินงาน : ตารางการดำเนินงาน โครงงาน relative bag of words 18 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการใน ขั้นต่อไป

20 . Relative bag of words 20 …THANK YOU… 19


ดาวน์โหลด ppt นายรัชภูมิ เกื้อภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5010110422 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google