งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 1

2 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
พิมพ์ใบรับรองสิทธิฯ 2

3 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
ค้นหาข้อมูล 3

4 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ข้าราชการ 4

5 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญได้รับเงินส่วนเพิ่ม 5

6 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับบำนาญคืนเงิน 6

7 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด 7

8 สรุปขั้นตอนการทำงานสำหรับส่วนราชการผู้เบิก
ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) สรุปขั้นตอนการทำงานสำหรับส่วนราชการผู้เบิก

9 ระดับปฎิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน
ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ / ส.คลังจังหวัดที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ ระดับปฎิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน บันทึกรับแบบ หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยืนยันข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน/หัวหน้างาน พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ประจำวัน(ปะหน้า) พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ประจำรอบ(ปะหน้า)

10 ระดับปฎิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน
ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) กรณีนำเงินมาคืนให้ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ / ส.คลังจังหวัดที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ ระดับปฎิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน/หัวหน้างาน บันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินสิ้นวันพร้อมบันทึกข้อมูล Pay-in A สรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินสิ้นรอบพร้อมบันทึกข้อมูล Pay-in TR พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้นำเงินมาคืนประจำวัน(ปะหน้า) พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้นำเงินมาคืนประจำรอบ(ปะหน้า)

11 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO)
Q & A

12 กรมบัญชีกลาง โทร สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ต่อเบอร์ภายใน หรือ 6847 สำนักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 ต่อเบอร์ภายใน หรือ 4509 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2 หรือ 4250 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3 หรือ 6208 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4 หรือ 6401 สำนักการเงินการคลัง ต่อเบอร์ภายใน Call Center โทร


ดาวน์โหลด ppt ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google