งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
หน่วยที่ 2. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การตัดสินใจในการเลือกมีดังนี้ 1. เมื่อมีโครงการก่อตั้งโรงงานใหม่ 2. เมื่อโรงงานเดิมหมดอายุ 3. เมื่อต้องการขยายกำลังการผลิต 4. เมื่อมีการย้ายโรงงาน 5. เมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

2 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก 1. ปัจจัยด้านการผลิตและการตลาด 2. ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค 3. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสังคม

3 การผลิตและการตลาด ประกอบด้วย 1. แหล่งวัตถุดิบ 2. แหล่งแรงงาน
3. แหล่งเทคโนโลยีการผลิต 4. การตลาด

4 สาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1. แหล่งพลังงาน 2. แหล่งน้ำ
3. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสื่อสาร

5 ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 1. ที่ดิน 2. ค่าก่อสร้าง 3. การขนส่ง

6 สภาพแวดล้อมและสังคม ประกอบด้วย 1. การยอมรับของชุมชน
2. การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน 3. กฎหมายและภาษี 4. การขจัดของเสีย 5. การป้องกันภัย 6. ความร่วมมือของชุมชน

7 การเลือกที่ตั้งโรงงาน
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานในเมือง 2. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานชานเมือง 3. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานในชนบท

8 โรงงานในเมือง ข้อดี 1. มีระบบการขนส่งดีกว่า 2. หาแรงงานง่าย
3. ใกล้ตลาดกว่า 4. หาแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่า เงื่อนไขประกอบด้วย 1. สามารถใช้อาคารหลายชั้นเป็นโรงงานได้ 2. ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อทางธุรกิจ 3. ต้องการความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค

9 โรงงานในชานเมือง ข้อดี 1. ราคาที่ดินถูกกว่า 2. แรงงานที่มีฝีมือพอหาได้
3. โอกาสการขยายโรงงานมีมาก 4. การคมนาคมมีแนวโน้มดีขึ้น เงื่อนไขประกอบด้วย 1. ต้องการพื้นที่ของโรงงานขนาดใหญ่ 2. มีโอกาสขยายโรงงานสูง 3. ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อม

10 โรงงานในชนบท ข้อดี 1. ราคาที่ดินถูกกว่า 2. มีแหล่งน้ำเพียงพอ
3. กฎหมายทางราชการน้อยกว่า 4. มีสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติ เงื่อนไข ประกอบด้วย 1. ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ 2. มีการขยายโรงงานในอนาคต 3. มีกระบวนการผลิตที่สร้างปัญหาของชุมชน 4. มีแรงงานไร้ฝีมือจำนวนมากค่าแรงต่ำ

11 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
ขั้นตอนการตัดสินใจ 1. กำหนดคณะทำงาน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 3. พิจารณาทางด้านเทคนิค 4. การเก็บข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 6. การกำหนดทางเลือก 7. เปรียบเทียบทางเลือก 8. การตัดสินใจเลือก

12 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ ประกอบด้วย 1. การเปรียบเทียบโดยวิธีการให้คะแนน 2. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

13 นิคมอุตสาหกรรม ความหมาย สถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจทางอุตสาหกรรม
ความหมาย สถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจทางอุตสาหกรรม ข้อดีในการเลือกที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 1. สะดวกในการก่อสร้าง 2. ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาที่ดิน 3. สิ่งอำนวยความสะดวกครบ 4. มีบริการด้านการขนส่ง 5. หาแรงงานง่าย

14 นิคมอุตสาหกรรม (ต่อ) ข้อเสียในการเลือกที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
1. ค่าที่ดินแพง 2. ค่าก่อสร้างสูง 3. มีกฎระเบียบมาก 4. ค่าจ้างแรงงานสูง 5. โอกาสขยายโรงงานต่ำ


ดาวน์โหลด ppt การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google