งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรชัย กิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรชัย กิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรชัย กิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
การพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนในการท่องสูตรของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2556 พรชัย กิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย มีนักเรียนกลุ่มเรียนช้า นักเรียนอ่อนทางการท่องสูตรคูณ มีเทคนิคการสอนแบบกลุ่มเพื่อน จึงอยากรู้ว่าเทคนิคนี้ได้ผลจริงไหม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนในการท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000 – 1501) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2556

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ
วันที่ การท่องสูตรคูณ ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา 15/5/56 ครั้งที่ 1 นักเรียนเกือบครึ่งห้องท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่องตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้ 17/5/56 ครั้งที่ 2 29/5/56 ครั้งที่ 3 31/5/56 ครั้งที่ 4 12/6/56 ครั้งที่ 5 26/6/56 ครั้งที่ 6

6 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ (ต่อ)
วันที่ การท่องสูตรคูณ ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา 10/7/56 ครั้งที่ 7 นักเรียนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่องตามเพื่อน แต่ยังไม่มีความแม่นยำ สร้างแรงจูงใจโดย ใครท่องสูตรคูณได้ ครูผู้สอนปล่อยพักก่อน 12/7/56 ครั้งที่ 8 24/7/56 ครั้งที่ 9 26/7/56 ครั้งที่ 10

7 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ (ต่อ)
วันที่ การท่องสูตรคูณ ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา 7/8/56 ครั้งที่ 11 นักเรียนส่วนใหญ่ท่องสูตรคูณได้ แต่มีบางคนที่ยังท่องไม่ได้ สร้างแรงจูงใจโดยการเปิดโอกาศให้นักเรียนที่ท่องสูตรคูณได้ สอบท่องกับครูผู้สอนบนห้องเพื่อเก็บคะแนน นักเรียนที่ท่องไม่ได้จะมีความพยายามมากขึ้น 9/8/56 ครั้งที่ 12

8 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ (ต่อ)
วันที่ การท่องสูตรคูณ ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา 21/8/56 ครั้งที่ 13 นักเรียนทุกคนท่องได้ แต่บางคนขาดความแม่นยำ ให้จับคู่กับเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้แม่นยำ 23/8/56 ครั้งที่ 14 4/9/56 ครั้งที่ 15

9 สรุปผลการวิจัย - วิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนสามารถพัฒนาการท่องสูตรคูณ
- วิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนสามารถพัฒนาการท่องสูตรคูณ - นักเรียนมีพัฒนาการในการท่องสูตรคูณที่ดีขึ้นจากความรับผิดชอบในการเรียนของแต่ละคน - นักเรียนทุกคนสามารถสอบท่องสูตรคูณกับครูผู้สอนตัวต่อตัวได้ครบทุกคน

10 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
- การนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ในการทำการวิจัยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนครั้งต่อไป ควรทำวิจัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนกับวิชาอื่น เพื่อดูว่าจะเกิดผลดีต่อผู้เรียนมากน้อยเพียงใด - นำผลการวิจัยฉบับนี้ไปต่อยอดโดยการทำวิจัยกับผู้เรียนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นโดยใช้สถิติวิจัยที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt พรชัย กิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google