งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ
การพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ห้อง ชค.301 ด้วยแผ่นพับผังความคิดรายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ (Commercial Correspondence) รหัสวิชา โดย นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
สังคมโลกปัจจุบันที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน และไร้ขีดจำกัด ทำให้คนทุกมุมโลกมีโอกาสในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ผู้วิจัยจึงได้นำนวัตกรรมบทเรียนแผ่นเดียว: สื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อว่า “แผ่นพับผังความคิด”

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

4 ระเบียบวิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3)คณะบริหารธุรกิจ ห้อง ชค.301 ปีการศึกษา จำนวน 39 คน ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผ่นพับผังความคิด ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ คณะบริหารธุรกิจ ห้อง ชค.301 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 39 คน

5 เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ผลงานแผ่นพับผังความคิดของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งนักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียน สรุปเนื้อหาของบทเรียน การตั้งคำถามและคำตอบ ตลอดจนถึงกระบวนการทำหนังสือเล่มเล็กหรือแผ่นพับผังความคิด แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมแบบแผ่นพับผังความคิด รายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ (Commercial Correspondence) รหัสวิชา ของนักศึกษาห้อง ชค.301 ผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลงานการทำแผ่นพับความคิดของนักศึกษา การเขียนสรุปเนื้อหา การตั้งคำถามและคำตอบ ตลอดจนบันทึกการทำงานของนักศึกษา และทำการประเมินผล 2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาโดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาห้อง ชค.301 ที่ทำแผ่นพับผังความคิด ในการทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย “แผ่นพับผังความคิด” 3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลคะแนนแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน

7 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีจากชิ้นงาน “แผ่นพับผังความคิดของนักศึกษา” 2. นักศึกษามีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม “แผ่นพับผังความคิด” และมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปผลความพึงพอใจใน การจัดกิจกรรมแผ่นพับ ผังความคิด
หัวข้อการประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผ่นพับผังความคิด S.D. ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 1.ได้รับความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 0.71 3.74 มาก 2.เกิดทักษะการสรุปการเรียนรู้ ตั้งคำถาม 0.75 4.05 3.เกิดทักษะและพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ 0.81 4.ได้เรียนรู้ในบทเรียนด้วยตนเอง 0.93 3.85 5.เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงาน 0.62 4.08 6.เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 0.79 4.46 7.มีความสุขในการทำกิจกรรม 0.72 4.49 8.เกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.1 9.สามารถนำทักษะและการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 0.78 3.62 10.มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 0.98 3.92

9 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของการศึกษา
ผลการวิจัยถือว่าการใช้นวัตกรรม “แผ่นพับผังความคิด” โดยได้รับแนวคิดนวัตกรรมจากผศ.ดร.อเนก ศิลปะนิลมาลย์ ด้วยบทเรียนแผ่นเดียว: สื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของภาควิชาภาษาอังกฤษ และขยายผลในภาควิชาต่างๆ ต่อไปโดยจะทดลองใช้ในโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google