งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข อุดมการณ์สหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการและวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข อุดมการณ์สหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการและวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข
อุดมการณ์สหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการและวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5 หลักการสหกรณ์ การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

6 ความวุ่นวาย เป็นธรรมดา
สหกรณ์ เป็นการ รวมคน ไม่ใช่การ รวมทุน เป็น องค์การสวัสดิการ (1 คน 1 เสียง) บริษัท เป็นการ รวมทุน เป็น องค์การธุรกิจ (1 หุ้น 1 เสียง) คน รวมตัวกัน มาก ๆ ย่อมเกิด ความวุ่นวาย เป็นธรรมดา ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

7 สมาชิก แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คนในสหกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ สมาชิก
สมาชิก แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 1. หุ้นมาก ต้องการเงินปันผล สูง 2. เงินฝากมาก ต้องการอัตราดอกเบี้ย สูง 3. กู้เงินมาก ต้องการอัตราดอกเบี้ย ต่ำ และเงินเฉลี่ยคืน สูง ต้องให้ความรู้ทำความเข้าใจให้สมาชิก ทั้งสามฝ่ายรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข อุดมการณ์สหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการและวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google