งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.phs mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

2 1. การปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ ปรับปรุงประกาศ แบรนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ ดังนี้ 1. ป้ายถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ( วันแม่ ) วันที่ 12 สิงหาคม 2557 2. ป้ายคำขวัญวันแม่

3 1. การปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์

4 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 2557 จำนวน 11,678 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

5 2. การปรับปรุงพื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) ปรับปรุงพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อแก้ไขปัญหาการ เข้าใช้งานเว็บไซต์เทศบาลฯ ผ่านเว็บเสิร์ซเอ็น จิ้น เช่น Google, Yahoo, Bing ฯลฯ

6 สำหรับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,421,900 บาท รายละเอียด จำนวนเงิน / บาท สำนักการคลัง 99,900 กองสวัสดิการสังคม 22,000 กองวิชาการและแผนงาน 1,300,000

7 สำหรับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 จำนวนเงินทั้งสิ้น 63,900 บาท รายละเอียด จำนวนเงิน / บาท สำนักการคลัง 37,900 กองวิชาการ 26,000

8 สถิติในการขอความเห็นชอบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์

9 เพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขต รายละเอียดการจ้างพัฒนาโปรแกรมปรับปรุง และพัฒนาระบบการเงิน การคลัง ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 เทศบาลนคร พิษณุโลก

10 ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ภายใน (Lan) ภายในตึกเทศบาล โดยจะ ดำเนินการติดตั้งตามจุดต่างๆเชื่อมต่อมายัง ห้อง ไอทีชั้น 3 เพื่อตอบสนองการใช้งาน ของระบบต่างๆให้มีความเสถียร และแก้ไข ปัญหาสายขาดเนื่องจากสัตว์กัดแทะ ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคา 5. ปรับปรุงระบบ LAN ภายใน ตึกเทศบาล

11 อบรมชั่วโมงวิชาการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเทรนนิ่ง ชั้น 2 ศูนย์ การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เทศบาลนครพิษณุโลก ดังนี้ 1. การสร้างเว็บบล็อก (Blog) เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การเขียนและนำข้อมูลเข้าสู่บล็อก (Blog) เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์

12 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 7. ประชุมคณะทำงานด้าน เว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆนำเข้าเว็บไซต์เทศบาล ที่กำลังพัฒนาและปรับปรุงใหม่ 2. ตั้งทีมผู้ประสานงานของแต่ละสำนัก / กอง เพื่อ ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

13 http://www.phsmun.go.th


ดาวน์โหลด ppt mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google