งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ การจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในบัญชีแนบท้ายไม่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น * ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานย่อยที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หรือใส่ไม่ถูกต้องตามบัญชีโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 * บัญชีแนบท้ายคำสั่งไม่เป็นตามแบบที่กำหนดไว้ การบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) * การบันทึกประวัติการศึกษา ระบุวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้องหรือระบุไม่ครบถ้วน โดยต้องบันทึกเช่นเดียวกับการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการ ตามข้อ 10 ใน ก.พ. 7 กล่าวคือต้องบันทึกประวัติการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และสุดท้ายที่วุฒิการศึกษาที่ได้รับการจัดจ้างในปัจจุบัน และใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) รวมทั้งเดือน ปี ที่เริ่มศึกษา และสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรข้างต้น * ไม่บันทึกประวัติการดำรงตำแหน่ง (ด้านหลัง) โดยเว้นว่างไว้หรือบันทึกไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุวันจ้าง หรือชื่อตำแหน่งไม่ตรงตามคำสั่ง หรือไม่ระบุหน่วยงานตามคำสั่ง

2 การดำเนินการพนักงานราชการ (ต่อ)
ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการพนักงานราชการ (ต่อ) เอกสารหลักฐานที่จัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข * แบบประวัติพนักงานราชการ (ก.พ. 7 ใช้สีเหลือง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนรายละ 1 ฉบับ ติดรูปกึ่งกลางด้านล่าง * สำเนาคำสั่งปฏิบัติงาน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จัดจ้างเป็นพนักงาน-ราชการในตำแหน่งดังกล่าว กรณีเป็นวุฒิต่อเนื่องที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัครต้องแนบวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาก่อนได้รับปริญญาตรี เช่น วุฒิอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นต้น มาประกอบการพิจารณา กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเสนอเอกสารทางการศึกษาเป็นหนังสือรับรอง เอกสารดังกล่าวต้องระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว รวมถึง หนังสือรับรองในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป) ต้องมีข้อความระบุว่า “สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ” เท่านั้น * สำเนา Transcript จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ (กรณีจ้างในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) ต้องตรวจสอบว่าใบอนุญาตดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ เช่น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวนรายละ 1 ฉบับ

3 แบบฟอร์มต่าง ๆ อยู่ในเว็ปไซต์ อาจมีการปรับปรุง
สำหรับเอกสารที่ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรุณาแยกแต่ละรายโดยเรียงตามลำดับตั้งแต่ ก.พ. 7 ถึงสำเนาคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามข้อ 3) และไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง (สำหรับสัญญาจ้างที่จัดทำ 2 ฉบับ ให้จัดเก็บที่ส่วนราชการต้นสังกัด (สสจ./รพท./รพศ.) อีกฉบับส่งให้พนักงานราชการเก็บไว้) ส่วนราชการสามารถศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ในเว็ปไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือสอบถามโดยตรงได้ที่กลุ่มบริหารงานลูกจ้างและพนักงานราชการ , 1350 แบบฟอร์มต่าง ๆ อยู่ในเว็ปไซต์ อาจมีการปรับปรุง อนึ่ง กรณีส่วนราชการดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการส่งคืนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google