งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย : สุภาพร อภิพันธุ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยค้นคว้าได้พบจากการสอนในรายวิชาการขาย (เรื่อง กระบวนการขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อเกิดทักษะวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือสามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเรื่อง กระบวนการขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ซึ่งพยายามทำให้สถานการณ์เหมือนจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข มีการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเพื่อเข้าไปร่วมเล่นในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่องกระบวนการขาย วิชาการขาย 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2

4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) ซึ่งดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pretest posttest design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 60) และ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำมาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลอง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์จำลอง

5 แนวคิด ทฤษฎีที่เกียวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลอง ได้ใช้แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี. (2545 : 370) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

6 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่อง กระบวนการขาย 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ได้ผลดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องกระบวน การขาย ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย เรื่อง กระบวนการขายโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่องกระบวนการขายหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8 ข้อเสนอแนะ 1. ควรทดลองใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านอื่น ๆ ของนักเรียนเช่น การกล้าแสดงออกความสามารถในการแก้ปัญหาความซื่อสัตย์ เป็นต้น 2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนวิชาการขาย 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลอง กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพราะวิธีการสอนแบบนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 3.. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองในเนื้อหาอื่นและระดับชั้นอื่นๆ

9 สวัสดี จบการนำเสนอ......สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google