งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์

2 ปัญหาการวิจัย จากสภาพปัจจุบันพบว่าวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นวิชาที่นักเรียนไม่ให้ความสำคัญ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยมีนักเรียนที่เรียนอ่อนและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 34 คน และนักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียนจำนวน 10 คน และนักเรียนขาดทักษะในการคิดคำนวณภาษี จำนวน 10 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้สอนได้ทำการทดสอบครั้งแรกก่อนและได้สังเกตผู้เรียนจึงทราบปัญหาว่าผู้เรียนคิดคำนวณภาษีไม่เป็นไม่ถูกต้องจำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีไม่ได้จึงทำให้สอบไม่ผ่านในการทำแบบทดสอบผู้วิจัย จึงได้จัดทำชุดแบบฝึกทักษะในเรื่องการคำนวณภาษีเพื่อนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สามารถที่จะคำนวณภาษีได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบฝึกทักษะ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษี โดยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำมาใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การคำนวณภาษี

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการคำนวณภาษี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียนปวช. 3 2.เพื่อทราบความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคำนวณภาษีของนักเรียน ปวช.3 3.เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการคำนวณภาษี 4.เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคำนวณภาษี

4 วิธีการ / วิธีดำเนินการ
1. ทดสอบความรู้พื้นฐานการเรียนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคำนวณภาษี จำนวน 20 ข้อ 2. ดำเนินการสอนและใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคำนวณภาษี โดยจัดการเรียนการ สอน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 3. ทดสอบย่อยหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคำนวณภาษี 4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกัน กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 5. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัด วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การ คำนวณภาษีโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ

5 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะของนักเรียน 54 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 85.68/93.79 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2. เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คะแนน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

6 สรุปผลการวิจัย 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การคำนวณภาษี พบว่า นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในช่วงคะแนน คะแนน ดังนั้นการใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

7 ประโยชน์ของการวิจัย 1. ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษี 2. เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการคำนวณภาษีและความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียน 3. ช่วยให้ผู้สอนรู้ถึงปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณภาษีและนำมาแก้ไขในจุดบกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหาและข้อบกพร่องและจุดอ่อนของนักเรียน ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

8 ข้อเสนอแนะ 1.ควรฝึกฝนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มีเหตุจำเป็นต้องเร่งรีบ เชื่อว่าความก้าวหน้าด้านการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ครูควรปรับประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่น่าสนใจมาเพิ่มเติม เพื่อให้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับพัฒนานักเรียนต่อไป 3. การวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาการใช้ชุดแบบฝึกกับนักเรียนห้องอื่นเพื่อที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะได้สูงขึ้น

9 จบการนำเสนอ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
จบการนำเสนอ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google