งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตร
บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตร

2 หลักการของการผลิตระบบอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่องนี้ คือกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรกลส่งวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตร ผ่านเข้าไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแปรรูปต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามลำดับขั้นตอนของการผลิต (Unit operation) จนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการ

3 การผลิตระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนผังแสดงกรรมวิธีการแปรรูปหรือแสดงวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ และแสดงจุดที่ตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตตามลำดับก่อนหลังต่อกันไป พร้อมทั้งแสดงระบบการส่งวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่อไป ตั้งแต่เริ่มนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิต จนถึงเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมา แผนผังแสดงวิธีการผลิตผลติภัณฑ์นี้เรียกว่า “ FLOW CHART ” และในบาง flow chart อาจแสดงกำลังผลิตไว้ด้วย

4 การผลิตระบบอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องนี้ นอกจากจะสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตลงอีกด้วย แต่การผลิตแบบนี้จำเป็นต้องมีวัตถุดิบมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอและตามกำหนดเวลา การที่จะให้เกิดประสิทธิผลสูงในการผลิตระบบอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างละเอียดให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทั้งปริมาณคุณภาพและตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเลือกกรรมวิธีการแปรรูปที่เหมาะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้พอดี จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันหรือสอดคล้องกัน จัดตั้งจุดควบคุมคุณภาพในสายการผลิตให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีในระหว่างดำเนินการผลิต และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออกจำหน่าย

5 การที่จะให้เกิดประสิทธิผลสูงในการผลิตระบบอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนั้นจำเป็นจะต้อง
- มีการวางแผนการผลิตอย่างละเอียดให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทั้งปริมาณคุณภาพและตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเลือกกรรมวิธีการแปรรูปที่เหมาะสม - จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้พอดี จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันหรือสอดคล้องกัน - จัดตั้งจุดควบคุมคุณภาพในสายการผลิตให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีในระหว่างดำเนินการผลิต และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออกจำหน่าย

6 การทำให้เกิดการใช้หรือบริโภคให้หมดนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญของการดำเนินอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะเป็นการแสดงถึงความต้องการและความนิยมในผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ หรืออาจกล่าวในด้านของผู้ผลิตว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและราคาได้มากที่สุด และสามารถครองตลาดเอาไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความนิยมของผู้บริโภคสม่ำเสมอตลอดไป ทั้งยังจะต้องพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่สภาวะทางเศรษฐกิจจะอำนวยให้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google