งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศที่แบ่งตามลักษณะการสนับสนุนการทำงาน:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศที่แบ่งตามลักษณะการสนับสนุนการทำงาน:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศที่แบ่งตามลักษณะการสนับสนุนการทำงาน:
เรื่อง ระบบสารสนเทศที่แบ่งตามลักษณะการสนับสนุนการทำงาน: ระบบสารสนเทศทางการผลิต

2 เนื้อหา ความหมาย การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน สารสนเทศทางการผลิต
กระบวนการทางธุรกิจ เทคโนโลยีทางการผลิต

3 ความหมายของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบที่พัฒนาเพื่อใช้สนับสนุนหน้าที่ทางการผลิตและ ดำเนินงาน ได้แก่กิจกรรม การวางแผน การควบคุม กระบวนการผลิต การจัดระบบการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต นอกจากนี้ยังมี การเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของธุรกิจขนส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า ปลีก สถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ ในฐานะคู่ค้า จำแนกเป็นระบบย่อยได้ 3 ระบบ คือ ระบบในระดับกลยุทธ์ กลวิธี และ ปฏิบัติการ

4 การจัดการผลิตและดำเนินงาน
ความหมาย กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ใต้โซ่คุณค่าขององค์กร เป็น กระบวนการที่สร้างมูลค่าให้กับการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วส่งถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้า การนำปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน เงินทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี วิธีการ วัตถุดิบ ความต้องการของตลาด การจัดการและเวลา ให้ผ่าน กระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าหรือบริการ กระบวนการผลิต คือ กิจกรรมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับปัจจัย การผลิต ซึ่งมีกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรมและมีความเกี่ยวข้องกัน

5 วิวัฒนาการการผลิต Make-to-Stock Make-to-Order หรือ Assemble-to-Order
Collaborative Manufacturing

6 กลยุทธ์การผลิตและดำเนินงาน
สามารถจำแนกได้ 3 กลยุทธ์ การผลิตเก็บเป็นสินค้าคงคลัง การผลิตตามสั่ง การประกอบสินค้าตามสั่ง

7 หน้าที่ทางการผลิตและดำเนินงาน
สามารถจำแนกได้ 2 ด้าน หน้าที่ด้านการผลิต หน้าที่ด้านโรงงาน

8 หน้าที่ทางการผลิต สามารถจำแนกได้ 12 ด้าน การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การออกแบบกระบวนการผลิต การวางแผนทำเลที่ตั้งโรงงาน การวางแผนการผลิตและ ดำเนินงาน การจัดการวัสดุและสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพสินค้า การลดต้นทุนการผลิต การขจัดความสูญเปล่า ความปลอดภัยในโรงงาน การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต การบำรุงรักษา การประสานงานกับหน่วยงาน อื่น

9 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คือ การกำหนด กระบวนการบูรณาการด้านการวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดส่ง และ การคืนสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ขายทุกระดับจนถึงผู้ซื้อทุกระดับ วางกลยุทธ์ การปฏิบัติขององค์กร เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด สร้างความพอใจให้ลูกค้า สูงสุด การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นส่วนหนึ่งของการ จัดการโซ่อุปทาน เน้นประสิทธิผลการไหลของสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบริการตั้งแต่จุดกำเนิดถึงจุดบริโภค การจัดการโลจิสติกส์ครอบคลุมเฉพาะในองค์กร แต่การจัดการโซ่อุปทาน คือ การจัดการโลจิสติกส์ทั้งภายในและนอกองค์กร

10 ระบบการผลิตยุคใหม่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีน

11 สารสนเทศทางการผลิต ความหมาย ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศเชิงปฏิบัติการ
สารสนเทศเชิงบริหาร สารสนเทศภายนอกองค์กร

12 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบออกแบบการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบระบบการผลิต

13 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบออกแบบการผลิต

14 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนทรัพยากรการผลิต

15 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ขาเข้า การจัดหาวัสดุ การตรวจรับวัสดุ การควบคุมวัสดุ การจัดการสินค้าคงเหลือ

16 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบดำเนินงานการผลิต

17 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศทางการผลิต
ระบบควบคุมการผลิต การควบคุมปฏิบัติการการผลิต การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุน การบำรุงรักษา

18 เทคโนโลยีทางการผลิต CAM โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ ผลิต
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การผลิตแบบผสมผสาน ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบบูรณาการทางการ ผลิต ระบบสับเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ ผลิต การใช้หุ่นยนต์ (Robotic) การใช้รหัสแท่ง (Barcode) Internet CAD


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศที่แบ่งตามลักษณะการสนับสนุนการทำงาน:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google