งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัด ชลบุรี

2 เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การ ดำเนินงานของเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ประจำปีงบประมาณ 2554 เสนอโดย... รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประสานกิจ เครือข่ายฯ

3 การแบ่งพื้นที่เครือข่าย ของ สกอ.

4 จำนวนสมาชิกในเครือข่ายภาค กลาง จาก 12 จังหวัดรวม 84 สถาบัน การแบ่งพื้นที่เครือข่าย ของ สกอ.

5 เป้าหมายการดำเนินงาน ของเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิด... การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่ การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของประเทศ พึงประสงค์ของประเทศ การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจระหว่าง สถาบัน ความร่วมมือร่วมใจระหว่าง สถาบัน ( เกื้อหนุน จุนเจือ เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน ( เกื้อหนุน จุนเจือ เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน ประสบการณ์ ) ประสบการณ์ )

6 เป้าหมายการ ดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เป้าหมาย : เครือข่ายเข้มแข็ง สร้างพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย การเตรียมนักศึกษาสู่ความพร้อม การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ( การเสริมสร้างการผลิตบัณฑิตอุดมคติเพื่อความเป็นพลเมือง )

7 ดำเนินการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ และ / หรือคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ 3 ชุดได้แก่  คณะกรรมการประสานกิจเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ - คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา - คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน - คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา นอกชั้นเรียน

8 กลวิธีการขับเคลื่อนเครือข่าย กลวิธีผู้ขับเคลื่อน ปลุกเร้า สร้าง กระแส ทำความเข้าใจ ( คณะกรรมการ ประสานกิจ เครือข่ายฯ ) แสวงหาแนวทาง ( คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ) สร้างองค์ความรู้ รวบรวม Good practice (KM) สร้างความเชื่อมโยง กับสถาบันศึกษา ( เครือข่ายเข้มแข็ง ) ( คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ) ( คณะกรรมการ ประสานกิจ เครือข่ายฯ )

9 สิ่งที่คาดหวังจากการ สัมมนา... 3 วัน 2 คืน ( การสัมมนานอก สถานที่ )

10 สิ่งที่คาดหวังจากการ สัมมนา... ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการ กำหนดแผนการดำเนินงาน แผน ยุทธศาสตร์ รูปแบบและแนวทางการ ดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่สอด รับกับนโยบายและเป้าหมายการ พัฒนานิสิตนักศึกษาของประเทศ เครือข่ายฯ มีแนวทางในการจัด โครงการกิจกรรม / หลักสูตรการ ฝึกอบรมที่ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการบริหารเพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานิสิต นักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

11 สิ่งที่คาดหวังจากการ สัมมนา... มีแผนงานและแนวทางการติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องตาม เป้าหมายดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพที่ สกอ. กำหนดไว้

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก การสัมมนา... 1. แผนการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ประสานกิจเครือข่ายฯ ที่สอดรับกับ นโยบาย สกอ. 2. แผนการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของ เครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษาเขตภาค กลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาและเป้าหมายการผลิต บัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก การสัมมนา... 3. การกำหนดเป้าหมายในการจัด โครงการกิจกรรมเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ 4. วิธีการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการกิจกรรม การ รายงานผล 5. การจัดทำหลักสูตรโครงการอบรม สัมมนา การประชุมเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ผู้บริหาร ผู้นำองค์กรและ บุคลากรทางการศึกษา

14 จุดอ่อ น อุปสร รค จุด แข็ง โอกา ส วิสัยทัศน์ (VISION) ภารกิจ (MISSIO N) วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) กลยุทธ์ (STRATEGY) แผนงาน (PLAN) โครงก าร

15 พลเมือง ไทย โลก กรรมการสร้างรายวิชาการ GE สอดแทรกคุณธรรมในการ สอนรายวิชา การสร้างกิจกรรมนิสิต / นักศึกษา เครือข่ าย ประเด็น ยุทธศาสตร์ ------------- สอดแทรก พลเมืองในการ สอนรายวิชา GE

16 ข อบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google