งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ยิ่งชาย เกษมโสฬส STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

2 ที่มาของการจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 1 ที่มาของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาครัฐ 1950 – การวางแผนระยะยาว 1960 – (1) + แผนประจำปี (1) + (2) + การจัดการกระบวนการดำเนินงาน ภาคเอกชน 1950 – นโยบายธุรกิจ + วางแผนระยะยาว + วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 1960 – (1) + จัดทำแผนแม่บท + แผนประจำปี (1) +(2) + วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

3 นิยาม....การจัดการเชิงกลยุทธ์
Certo and Peter “กลยุทธ์” หมายถึง วิธีการดำเนินงานที่มั่นใจได้ว่าจะ นำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร “การจัดการเชิงกลยุทธ์” หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่อง และมีการทบทวนการเวียนไปมาตลอดเวลาเพื่อ ให้องค์กร โดยรวมสามารถดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

4 นิยาม....การจัดการเชิงกลยุทธ์
Wright “กลยุทธ์” หมายถึง แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะนำไป สู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

5 นิยาม....การจัดการเชิงกลยุทธ์
Wright “การจัดการเชิงกลยุทธ์” หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องในการ กำหนดภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กรภายใต้ บริบทของสิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์กร การกำหนด กลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตามกลวิธีที่กำหนดไว้ การใช้อำนาจหน้าที่ในการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อทำให้ มั่นใจว่ากลวิธีขององค์กรที่นำมาใช้สามารถนำไปสู่ ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

6 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management Process
Environment Analysis ทบทวน Establishing Organizational Direction ทบทวน Strategy Formulation ประเมินผล Strategy Implementation ติดตามผล Strategic Control ทบทวน STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

7 แผนงานการพัฒนาขององค์กร
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ หน้าที่Functional STR. Business STR. Corporate/Organizational STR. STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

8 สรุป.... การจัดการเชิงกลยุทธ์
สรุป.... การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การดำเนินการ และการควบคุม ในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ระดับการบริหารแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. Corporate Strategy 2. Business Strategy 3. Functional Strategy STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

9 เป้าหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์
1. Development and Growth 2. Maximize Profit 3. Minimize Lost - Defect - Reject 4. Value Added 5. Technology Know How STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

10 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
โครงสร้างองค์กร Corporate องค์กร Business ธุรกิจ Functional หน้าที่ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

11 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
โครงสร้างองค์กร 1. Simple Structure Owner - Manager Workers STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

12 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
โครงสร้างองค์กร 2. Functional Structure Top - Manager Manufacturing Marketing Finance HRM. STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

13 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
โครงสร้างองค์กร 3. Divisional Structure Top - Manager Product Division A Product Division B Manufacturing Finance Manufacturing Financing Marketing HRM. Marketing HRM. STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.


ดาวน์โหลด ppt STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google