งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วยของเหลว Liquid – Liquid Extraction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วยของเหลว Liquid – Liquid Extraction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วยของเหลว Liquid – Liquid Extraction
All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วยของเหลว

2 วัตถุประสงค์ Liquid – Liquid Extraction
All Design and Development by Food Engineering Department วัตถุประสงค์ 1. สร้างกราฟแสดงสมดุลของระบบของเหลว 3 ชนิด ที่ใช้ใน การทดลองได้ 2. หาเส้น tie line ซึ่งแสดงส่วนประกอบของสารเมื่อระบบแยก ออกเป็น 2 วัฏภาค และหาจุด plait point ได้ 3. อธิบายความหมายและใช้งานกราฟได้อย่างถูกต้อง

3 เครื่องมือและอุปกรณ์
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department เครื่องมือและอุปกรณ์ volumetric flask บิวเรต ขวดน้ำกลั่น ขาตั้ง กระบอกตวง ขวดรูปชมพู่ บีกเกอร์ ปิเปต ลูกยาง กรวยกรอง

4 สารเคมี Liquid – Liquid Extraction 1. NaOH
All Design and Development by Food Engineering Department สารเคมี 1. NaOH 2. Potassium hydrogen phthalate 3. Phenolphthalene indicator 4. Chloroform 5. Glacial acetic acid

5 สารเคมีที่ต้องเตรียม
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department สารเคมีที่ต้องเตรียม NaOH 1 mol/l Potassium hydrogen phthalate

6 บันทึกอุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department วิธีการทดลอง ตอนที่ 1 หา solubility curve ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกอุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง acetic acid chloroform water

7 Liquid – Liquid Extraction
All Design and Development by Food Engineering Department 9.5 ml 16 ml 13 ml 10.5 ml 4 ml 7 ml 1.2 ml 2.0 ml 3.5 ml 6.5 ml 18.8 ml 18.0 ml 16.5 ml 13.5 ml

8 ตอนที่ 2 หาเส้น tie line Liquid – Liquid Extraction เตรียมสารละลาย
เขย่าขวด 30 นาที All Design and Development by Food Engineering Department

9 ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที ไตเตรตสารละลายด้วย NaOH
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ปิเปตสารละลายมา 5 ml ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที ชั่งน้ำหนักขวดเปล่า หยดสารอินดิเคเตอร์ phenolphthalene ไตเตรตสารละลายด้วย NaOH ชั่งน้ำหนักอีกครั้ง

10 การเสนอผลการทดลอง ตอนที่ 1 solubility curve
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department การเสนอผลการทดลอง ตอนที่ 1 solubility curve 1. คำนวณองค์ประกอบของสารในระบบเป็นเปอร์เซนต์ จากข้อมูลในตารางที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 2

11 ปริมาตร Chloroform (ml)
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 1 ปริมาตร Chloroform – Acetic acid - Water อุณหภูมิห้อง oC ขวดใบที่ ปริมาตร Chloroform (ml) ปริมาตร Acetic acid (ml) ปริมาตร Water (ml) 1 2 3 4 5 6

12 Chloroform Layer (%wt)
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 2 Chloroform – Acetic acid – Water, Liquid – Liquid Extraction อุณหภูมิห้อง oC Chloroform Layer (%wt) Water Layer (%wt) Acetic Water Chloroform

13 Liquid – Liquid Extraction
All Design and Development by Food Engineering Department 2. นำข้อมูลในตารางที่ 2 มาเขียนกราฟแสดงองค์ประกอบในกราฟสามเหลี่ยมด้านเท่าและสามเหลี่ยมมุมฉาก Chloroform Water Acetic acid

14 Liquid – Liquid Extraction
All Design and Development by Food Engineering Department ตอนที่ 2 หาเส้น tie line 1. จากตัวอย่างที่นำมาไตเตรตกับสารละลาย NaOH คำนวณค่าร้อยละโดยน้ำหนักของ Acetic acid ในสารละลายทุกขวด 2. จากค่าร้อยละโดยน้ำหนักของ Acetic acid กำหนดจุดลงบน solubility curve ลากเส้นเชื่อมจุด 2 จุดที่ได้จากสารละลายที่แยกชั้นกัน

15 4. รายงานจุด plait point เป็น % โดยน้ำหนักและเศษส่วนโมล
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department 3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปเขียน solubility curve ใหม่ โดยแสดงองค์ประกอบในรูปเศษส่วนโมล 4. รายงานจุด plait point เป็น % โดยน้ำหนักและเศษส่วนโมล

16 ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต ขวดใบที่ จำนวนครั้งที่จัด ระดับชั้นของ สารไตเตรต ปริมาตรของ NaOH (ml.) 1 ชั้นบน ชั้นล่าง 2 3

17 ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต (ต่อ)
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต (ต่อ) ขวดใบที่ จำนวนครั้งที่จัด ระดับชั้นของ สารไตเตรต ปริมาตรของ NaOH (ml) 2 1 ชั้นบน ชั้นล่าง 3

18 ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต (ต่อ)
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต (ต่อ) ขวดใบที่ จำนวนครั้งที่จัด ระดับชั้นของ สารไตเตรต ปริมาตรของ NaOH (ml.) 3 1 ชั้นบน ชั้นล่าง 2

19 ค่าเฉลี่ยของปริมาณ NaOH (ml)
Liquid – Liquid Extraction All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของปริมาตร NaOH ที่ใช้ไตเตรต ขวดใบที่ ค่าเฉลี่ยของปริมาณ NaOH (ml) ที่ใช้ไตเตรต ชั้นบน ชั้นล่าง 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเรื่อง การสกัดของเหลวด้วยของเหลว Liquid – Liquid Extraction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google