งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับอนาคต

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ อ่านเรื่องเกี่ยวกับ อนาคตแล้วบอก รายละเอียด และ เขียนสรุปจาก เรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปการใช้ May/ Might 1. โครงสร้าง May และ Might เป็นโครงสร้างที่ใช้ ในการคาดเดา หรือใช้แสดงความ เป็นไปได้ใน ความหมาย อาจจะ

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปการใช้ May/ Might 2. โครงสร้าง May และ Might ต้องตามด้วยกริยา แท้ที่ไม่ กระจายเสมอ

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Choosi ng Complete with the correct word or phrase. a.Scientists might also …….. tissues that deliver drugs. develo p develo ps will devel op

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Choosing Complete with the correct word or phrase. b. In the next ten years scientists …… be able to create even the most complex organs in their laboratories. wi l l can are

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Choosi ng Complete with the correct word or phrase. c. The cells …….. and fill up the spaces to produce solid tissue. multipl y multipli ed are multiplyi ng

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Choosi ng Complete with the correct word or phrase. d. The tissue engineering application that ………. interest people the most has nothing to do with livers or lungs. can may is

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Choosi ng Complete with the correct word or phrase. e. Now that ……. be something truly marvelous! can is will

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ What’s your view?

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ glimp se mutu al affordabi lity strug gle thrilli ng offse t prosp erity sustai nabl e dece nt allevi ate forge flouri sh pessi misti c opti mist ic

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Directions : Study the meaning of these words and try to define the meaning. 1. Although she has been working here for two years, she has affordability to serve our customers.

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. He discovers the new formula to alleviate the math problems. 3. The pilot forged a new career in a music business. 4. These plants flourish in a dry climate. 5. This hotel is decent place to stay tonight.

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. Can we find mutually available time to meet. 7. Optimistic is the feeling of expecting good things to happen. 8. Pessimistic is the feeling of expecting bad things to happen.

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. I hurriedly ran out of my room to get my first glimpse of the Nile River. 10. Our company meets prosperity in exporting garment. We get 30 % of profit from it.

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 11. That movie reminded her of her struggling in the dark forest alone until she found the hill tribe people. 12. Sustainable mangrove forest management is one of the royal projects that can help keep our environment.

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 13. The competition is full of thrilling victory. 14. Why don’t you draw the profit to offset against taxes.

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Word Web wo rl d plan et ear th glo b e nati on s peopl e cultu res count ries

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the title and headings in the text. Then answer the questions. 1. The text is : a. an overview b. an in- depth study c. a detailed argument

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Section V : a. deals with yet another aspect of the future b. brings the ideas of the previous paragraphs together c. disagrees with the ideas in the previous paragraphs

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Which of the following topics are not usually found in texts about the future : a. medical advances b. the economy c. human rights

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Scanning : Read the following statements. 1. Technological advances influence only big events. 2. Geneticist James Watson and biophysicist Francis Crick discovered a cure of cancer. F F

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Nations can solve their economic and environment problems alone. 4. The declaration of Human Rights can bring people together in the twenty-first century. F T

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Space exploration has allowed us to see that the earth has a shared environment. 6. Technological advances have brought people together. T T

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. It is impossible to reach sustainable economic development. 8. Many nations are willing to pay for sustainable economic development. F F

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. If the current pattern of development continues life will improve in the developing world. 10. The future of the planet depends on global cooperation. F T

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google