งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

2 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา  เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัด ยะลา 95000  โทรศัพท์ โทรสาร

3

4 ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 ธันวาคม 2536  โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา แต่หลังจากมี พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงเป็น “กระทรวงแรงงาน” และสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม จังหวัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

5 นโยบาย พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
• จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการ ทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน • เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี • พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

7 วิสัยทัศน์ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
"เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกันและความมั่นคงในการทำงาน"

8 พันธกิจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดนโยบาย และข้อเสนอแนะด้านแรงงาน พัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านแรงงาน ของจังหวัดยะลา พัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการแก่แรงงานในจังหวัดยะลา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การให้บริการ และการ เตือนภัยด้านแรงงานของจังหวัดยะลา ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหาร จัดการด้านแรงงานของจังหวัดยะลา

9 เป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ยะลามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แรงงานมีผลิตภาพสูง มีหลักประกัน ความ มั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

10 อำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2545 กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11 รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

12 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้องรับผิดชอบ
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่งแฟกซ์-รับแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสาร รับโทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือราชการที่ส่งมาทางระบบ อินทราเน็ต โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

13 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้องรับผิดชอบ (ต่อ)
ส่งหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายในสังกัด กรง.ยล. -สนง.จัดหางาน -สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน -สนง.ประกันสังคม -ศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (ส่งแฟกซ์ ใส่ซองส่งทาง ไปรษณีย์ทุกครั้ง)

14 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้องรับผิดชอบ (ต่อ)
ส่งแฟกซ์รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญ ประจำวัน ถึงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (รายงานทุก วัน) เขียนบันทึกขออนุมัติไปราชการของแรงงานจังหวัดและ ข้าราชการ ลงนัด

15 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้องรับผิดชอบ (ต่อ)
บันทึกสถิติ วันขาด วันลา ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง บันทึกสถิติ การไปราชการ เช่น ไปวัด จังหวัดเคลื่อนที่ ศูนย์บริการร่วมฯ

16 งานที่ได้รับมอบหมาย พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ
พิมพ์บทความรายเดือน เพื่อส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จังหวัด กรอกข้อมูลด้านแรงงาน ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน คัดกรองรายชื่อผู้ที่มีความต้องการฝึกอาชีพในด้านต่าง ๆ กรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน

17 งานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
เสนอแฟ้มเสนอเซ็นต์ให้แรงงานจังหวัดยะลา เสนอแฟ้มเสนอเซ็นต์ ณ ศาลากลางจังหวัด ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านแรงงานแก่ผู้มาติดต่อรับ บริการ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

18 ภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ

19 ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

20 นางสาวคอลีเยาะ วานิ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google