งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนระยองพาณิชยการ ผู้วิจัย นางประนอม ยางสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนระยองพาณิชยการ ผู้วิจัย นางประนอม ยางสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนระยองพาณิชยการ ผู้วิจัย นางประนอม ยางสง่า
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โรงเรียนระยองพาณิชยการ ผู้วิจัย นางประนอม ยางสง่า

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียน ระยองพาณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนระยองพาณิชยการ จำนวน 30 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 จำนวน 6 ชุด ในแต่ละชุด ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึก เสริมทักษะและ แบบทดสอบประจำเรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งในแบบทดสอบ ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีข้อสอบอย่างละ จำนวน 50 ข้อ ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนได้ทำการจำแนกการออกข้อสอบในแต่ละหน่วยเรียน

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โรงเรียนระยองพาณิชยการ สรุปได้ดังนี้ ผลการทดสอบก่อนเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียน ระยองพาณิชยการ ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับเกิน ร้อยละ 50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โรงเรียนระยองพาณิชยการ โดยมีผลการเรียนระดับ 4 อยู่ในระดับ มากที่สุด

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น พบข้อมูลดังนี้
จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ พบข้อมูลดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมนักเรียนมีผลการเรียนผ่าน เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก กระบวนการสอนมีสื่อที่น่าสนในเรียงลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหา เรื่องยาก ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง รวมถึงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น การทดทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีนักเรียนผ่านการ ทดสอบเกินร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ระดับ ปานกลาง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาความรู้และ ทักษะให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนการทดสอบหลังเรียนมี นักเรียนผ่านการทดสอบเกิน ร้อยละ ทั้งนี้ผล เนื่องมาจากกระบวนการในชุดฝึกเสริมทักษะมีแบบฝึกปฏิบัติ เพิ่มเติมในรูปแบบที่หลากหลายสามารถให้นักเรียนเรียนรู้ได้ ดียิ่งขึ้น

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการ สอนได้หลายวิธี การสร้างชุดฝึกเสริมทักษะ ก็สามารถใช้ได้ กับทุกวิชา ไม่ใช่เฉพาะรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เท่านั้น ก่อนที่ทำการจะจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกเสริม ทักษะครูผู้สอนควรเตรียมการสอน ใบความรู้ ใบงาน เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เนื่องจากการใช้ชุดผึ กเสริมทักษะจะมีเอกสารที่ให้ความรู้นอกเหนือจากหนังสือ ที่ใช้เรียน

10 ...จบการนำเสนอ...


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนระยองพาณิชยการ ผู้วิจัย นางประนอม ยางสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google