งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของพฤติกรรม 1.เกณฑ์ “สังเกต” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของพฤติกรรม 1.เกณฑ์ “สังเกต” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของพฤติกรรม 1.เกณฑ์ “สังเกต” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR)
พฤติกรรมภายใน (COVERT BEHAVIOR) 2.เกณฑ์ “รู้ตัว” ผู้กระทำรู้ตัว ผู้กระทำไม่รู้ตัว 3.เกณฑ์ “การยอมรับทางสังคม” พฤติกรรมพึงประสงค์ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

2 สาเหตุของพฤติกรรม สัญชาตญาณ การทำงานของระบบสมอง
ความรู้ ความเข้าใจ การคิด แรงบันดาลใจ เงื่อนไขการเสริมแรง ลงโทษ ตัณหา

3 หลักในการประเมินพฤติกรรม
1.ตัวแปรทางสังคม 2.ตัวแปรทางปัญญา 3.ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก 4.ตัวแปรทางร่างกาย 5.ตัวแปรทางความสามารถทางพฤติกรรมและปัญญา 6.ตัวแปรทางวัฒนธรรม 7.พฤติกรรมลูกโซ่ 8.ความคาดหวังของผู้กระทำพฤติกรรม

4 เครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรม
1.ประเมินโดยตรง 1.1 การสังเกตพฤติกรรม (OBSERVATION) 1.2 การวัดทางจิตสรีระ (PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT) 2.ประเมินทางอ้อม 2.1 การรายงานตนเอง (SELF-REPORT) 2.2 การสัมภาษณ์ (INTERVIEW)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของพฤติกรรม 1.เกณฑ์ “สังเกต” พฤติกรรมภายนอก (OVERT BEHAVIOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google