งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข รพร.บ้านดุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข รพร.บ้านดุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข รพร.บ้านดุง

2 การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2558

3 แนวทางการจัดสรรเงิน QOF ปี 2558
Prepaid หักค่าจ้าง นสค.50%ของเงินเดือน จัดสรรตาม ปชก.UC. Postpaid จัดสรรตามผลงาน นสค. = ลูกจ้างวิชาชีพ (นวก./พว.)ยกเว้น นร.ทุน

4 แบ่งเป็น รวมตัวชี้วัด QOF ทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดสำหรับการจัดสรรงบ QOF Global จังหวัด จำนวน 11 ตัวชี้วัด ( การเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 57 – 31 มีนาคม 58) 2. ตัวชี้วัดสำหรับการจัดสรรงบ QOF Global เขต จำนวน 22 ตัวชี้วัด ( การเก็บข้อมูล 1 เมษายน 57 – 31 มีนาคม 58) รวมตัวชี้วัด QOF ทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด ผลงาน ในการจ่ายเงิน ดูจาก Cockpit 58

5 รายละเอียดของการดู Cockpit 58
ปัญหาของระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 1.ไม่มีการให้บริการ 2.มีบริการแต่ไม่ได้บริการ 3.บันทึกแล้วส่งออกแต่รหัสไม่ถูกต้อง 4.ส่งข้อมูลไม่ออกเนื่องจากส่งข้อมูลไม่ถูกช่วง การแก้ไข/ปรับปรุงผลงาน 1. บันทึกความครอบคลุม ย้อนหลัง 1 ปี 2. เร่งทำผลงานไปข้างหน้า 3. ส่งข้อมูลเก่าที่ส่งไม่ออกเข้ามาใหม่ 4. ปรับปรุงรหัสให้ถูกต้องตาม Script การประมวลผลของ Cockpit

6 ผลงานตามตัวชี้วัด QOF
ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/2558 ที่มา :


ดาวน์โหลด ppt งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข รพร.บ้านดุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google