งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

2 Position System : Concept  Module XBee - ใช้ส่งข้อมูลในรูปแบบ RF - ระยะประมาณ 100 เมตร - RF Data Rate= 250000bps - ทำงานที่ช่วงความถี่ 2.4 GHz เพราะฉะนั้นจึงเลือกใช้ RF เป็นตัวกลาง ในการวัดระยะทาง

3 Position System : Concept  เนื่องจากความเร็วของ RF = ความเร็วแสง = 3 x 10 8 m/s  ความถี่ CPU = 60 MHz เพราะฉะนั้น ความเร็วของ CPU = 60MHz x ระยะห่างของวัตถุ  จึงไม่สามารถดูช่วงเวลาในการส่งข้อมูลได้ ตัวส่ง - ตัวรับ ตัวที่ติด กับวัตถุ สัญญาณ เช็ควัตถุ ข้อมูลที่วัตถุส่งมาเพื่อ หน่วงเวลา

4 Position System : Concept  ทางแก้ไข - ส่งสัญญาณไป - กลับ หลายๆรอบเพื่อเพิ่มระยะเวลาใน การ delay สัญญาณ เพื่อให้ความเร็วของ CPU ทำงานได้ทัน - เพิ่มจำนวนข้อมูลในการส่ง สัญญาณ เช็ควัตถุ ข้อมูลที่วัตถุส่งมาเพื่อ หน่วงเวลา Start วัต ถุ ตัวส่ง - รับ Process ระยะห่าง วัตถุ

5 Position System งานที่ ต้องทำ - ใช้งาน Module XBee ให้สามารถส่งสัญญาณ ความถี่ ให้อุปกรณ์ที่ติด อยู่กับวัตถุได้ - เขียนวงจรนับ และวงจร นับเวลา - ประมวลผลเวลาที่นับได้ ให้กลายเป็นระยะห่าง ของวัตถุ - แสดงผลการนับ และการ คำนวณระยะทางผ่าน จอคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวส่ง และ ตัวรับ

6 Position System งานที่ ต้องทำ - ทำให้สามารถทำงาน หรือส่งข้อมูลเท่าจำนวน ที่ต้องการออกไป เมื่อ ได้รับสัญญาณ RF จาก ตัวส่ง ส่วนที่ติดกับ วัตถุ

7 ขอขอบคุณ  Khanistha Prasansuk ( พี่แดง ) Activity Manager & Co-ordinator Thai Embedded Systems Association: TESAFor Developer by DeveloperThai Embedded Systems Association: TESA 4 th Floor,CP.Tower2, Rachadapisek Road., Dindeang, Bangkok 10400 Thailand  ESTATE GROUP โดย คุณ ธรรมศักดิ์ สงวนสัจวาจา ( พี่กัง ) ESTATE GROUP Question ?


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google