งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555
การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555 ว่าที่ร้อยตรีภาสกร มีชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ความสำคัญของปัญหา การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ( Tourism and Sufficiency Economy ) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งนำไปสู่หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมบูรณ์โดยที่ชุมชนร่วมมือกันทุกหน่วยงานเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกในการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้การดำเนินการสอนที่มีประสิทธิ์ภาพที่ลงลึกในด้านการการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและเพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนควบคู่ต่อการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการท่องเที่ยวและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกจิตสำนึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในชีวิตประจำวัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาในแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.2/4 และ ปวส.1/3 ที่ได้เรียนวิชาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4 สรุปผลการวิจัย

5 สรุปผลการวิจัย จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุปผลได้ว่า นักศึกษามีการปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับคำว่า “พอเพียง” และ การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการใช้เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ หลักการความพอประมาณ และการใช้หลักการความมีเหตุผลในการดำเนินการด้านการปลูกจิตสำนึกโดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรอันสำคัญที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงและควรปฏิบัติมากที่ควร จากการสรุปผลการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.00 มีความคิดเห็นที่มาก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์กับคำว่าความพอเพียง ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับความคิดเห็นที่มาก และ มีการประยุกต์ใช้พื้นที่ให้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ย 3.98 มีความคิดเห็นที่มาก

6 ข้อเสนอแนะ 1.เน้นวางแผนการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในมากที่สุด และวางแผนการป้องกันการพังทลายของชุมชนท้องถิ่นอันเกิดจาการพัฒนาการท่องเที่ยว 2.ส่งเสริมการศึกษาให้ทั้งนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ในการท่องเที่ยวและเน้นการดูแลตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google