งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา บัญชาการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา บัญชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

3 ปัญหาการวิจัย ใน ปีการศึกษา ผู้วิจัยจึงรับมอบหมายให้ดำเนินการสอนในวิชาโครงการ ของสาขาวิชาการบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา พบว่า นักศึกษาทำงานส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนด นักศึกษาไม่นำข้อมูลในการทำโครงการมารับคำปรึกษากับผู้สอน และนักศึกษาบางคนขาดเรียนไม่มาเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างมากต่อนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนเป็นอย่างมาก ผู้ทำวิจัย จึงมีความสนใจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลดลง โดยจะเริ่มศึกษา และคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใช้ จากที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาขาดเรียนลดลง
เพื่อให้นักศึกษาทำงานส่งและมาขอรับคำปรึกษาจากผู้สอนเพิ่มขึ้น

5 แผนภูมิเปรียบเทียบปัญหาก่อนและหลังการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย หลังจากการทำวิจัยแล้วปัญหานักศึกษาขาดเรียน ได้นำวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ มีการกำหนดกฎ/กติกา ในการเรียน ที่ผู้เรียนและผู้สอนได้มีการตกลงกันก่อนเริ่มเรียน การทำงานในชั้นเรียนมีการประเมินคะแนนสำหรับผู้เรียนในคาบเรียน และเรียกตรวจงานเป็นรายกลุ่ม (สมาชิกในกลุ่มต้องครบถึงจะส่งงานได้ ยกเว้นมีเหตุอันสมควร) ส่วนปัญหานักศึกษาไม่ส่งงาน/รายงานความคืบหน้า ได้นำวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ มีการกำหนดเวลาในการส่งงานที่ชัดเจน และผู้สอนให้คำปรึกษานอกเวลาเรียน ทำให้จำนวนนักศึกษาขาดเรียน ลดลงเหลือ 2 คน และนักศึกษาไม่ส่งงาน/รายงานความคืบหน้า ลดลงเหลือ 5 คน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการโครงการของนักศึกษาดีขึ้น

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้ในการศึกษา
ผลกระทบในการศึกษา ได้แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ระยะเวลาในการจัดทำข้อมูล

8 Thank you !


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google